System oceny skuteczności materiałów filtracyjnych stosowanych w ograniczaniu transmisji COVID-19

Facebook Linkedin Google

Technologia i metoda oceny skuteczności materiałów filtracyjnych stosowanych w produkcji środków ochrony osobistej mających zastosowanie w ograniczaniu transmisji COVID-19 z wykorzystaniem prototypowego stanowiska badawczego

Numer referencyjny
Proto/5/2020
Typ oferty
Oferta technologiczna
Jednostka naukowa
 • Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny
 • Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej

Badania naukowe nad COVID-19 wykazały, że wdychanie powietrza, w którym znajduje się wirus SARS-CoV-2 to główna droga zakażenia. Zgodnie z zaleceniami WHO oraz krajowych agencji zdrowia jedną z metod, która może skutecznie zapobiegać transmisji koronawirusa polega na noszeniu osłon na usta i nos.

Obecnie na rynku dostępne są różnego typu maseczki, które mogą stanowić barierę pozwalającą na ograniczenie rozprzestrzeniania się koronawirusa. Są one jednak wykonane z różnego rodzaju materiałów. Opracowane prototypowe stanowisko badawcze stanowi system szybkiej i skutecznej oceny skuteczności materiałów filtracyjnych, służących do wytwarzania niecertyfikowanych maseczek, stosowanych w produkcji środków ochrony osobistej i mających zastosowanie w ograniczaniu transmisji COVID-19. Opracowane stanowisko umożliwia badanie skuteczności bariery między skażonym otoczeniem a człowiekiem (wdychanego powietrza przez materiał filtracyjny), jak również między człowiekiem zakażonym a otoczeniem (wydychanego przez osobę zakażoną powietrza przez materiał filtracyjny).

Oczekiwana forma współpracy
Umowa licencyjna
Co umożliwia technologia i jakie problemy rozwiązuje

Prototypowe stanowisko badawcze do oceny skuteczności materiałów filtracyjnych, stosowanych w produkcji środków ochrony osobistej, mających zastosowanie w ograniczaniu transmisji COVID-19 umożliwia weryfikację faktycznej bariery, jaką stanowią produkowane i oferowane na rynku maseczki.
 

Pozwala to na:

 • zbadanie zdolności filtracyjnej maseczek i ocenę faktycznej ochrony przed czynnikami biologicznymi (np. wirusy i bakterie),
 • określenie dopuszczalnego, maksymalnego czasu użytkowania maseczki wykonanej z danego materiału przed osiągnięciem niebezpiecznej ilości drobnoustrojów na jej powierzchni,
 • ocenę różnych materiałów pod kątem możliwości ich wykorzystania do produkcji środków ochrony osobistej - maseczek,
 • ocenę możliwości rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń w aerozolu w przypadku zastosowania maseczek i bez ich stosowania,
 • wdrożenie procesu testowania maseczek od  producentów lub dostawców w celu ich weryfikacji zanim zostanie rozpoczęta ich ewentualna dystrybucja na rynku,
 • szybkie i skuteczne testowanie środków ochrony osobistej, które mogą być stosowane w dużych zakładach pracy, w których gromadzą się skupiska ludzi, co ograniczy rozprzestrzenianie się koronawirusa,
 • przyczynienie się do opracowania skutecznej metody oceny środków ochrony osobistej.
Korzyści z zastosowania technologii
 • możliwość oceny skuteczności środków ochrony osobistej przed rozpoczęciem produkcji seryjnej,
 • kontrolowanie jakości i skuteczności produkowanych lub dostarczanych maseczek,
 • uzyskana metoda pozwala również na wykonanie badań testowych dla nowego typu materiałów filtracyjnych,
 • szybkie testowanie różnego typu maseczek i materiałów filtracyjnych oraz uzyskanie wyników związanych z przydatnością ogólnodostępnych środków ochrony osobistej stosowanych w ograniczaniu transmisji COVID-19.
Zastosowanie rynkowe w branży / branżach

Technologia i metoda oceny skuteczności materiałów filtracyjnych stosowanych w produkcji środków ochrony osobistej może znaleźć zastosowanie w branżach producentów niecertyfikowanych maseczek.

 

 

Przewagi konkurencyjne technologii

Wg posiadanej przez twórców technologii wiedzy, prototyp stanowiska badawczego nie ma swojego odpowiednika w literaturze naukowej, nie natknięto się na żadne informacje także podczas badania tzw. czystości patentowej. Świadczy to o tym, że poza certyfikowanymi laboratoriami nie ma narzędzi ani metody oceny materiałów filtracyjnych pod kątem ich skuteczności w aspekcie pandemii COVID-19. 

Oznacza to, że nie ma jeszcze na rynku rozwiązania w takiej postaci, jak oferowana.

Aspekt innowacyjny

Proponowane rozwiązanie jest innowacyjne w skali kraju i świata ponieważ w ramach studiowania literatury i tzw. czystości patentowej nie znaleziono podobnych rozwiązań. Opracowano również innowacyjną metodę testowania maseczek z uwzględnieniem materiału biologicznego. Jest to metoda, która nie posiada odpowiednika w literaturze przedmiotu i będzie stanowiła podstawę do przygotowania zgłoszenia patentowego.

Prawa własności intelektualnej

Zgłoszone do opatentowania

Złożone zostało jedno z dwóch zgłoszeń patentowych dla rozwiązań powstałych w wyniku prac B+R. Obecnie trwają prace nad przygotowaniem dokumentacji do drugiego zgłoszenia patentowego.

Faza rozwoju technologii

Przetestowany, dostępny do demonstracji

Technologia znajduje się obecnie na poziomie TRL6 - dokonano demonstracji w warunkach zbliżonych do rzeczywistych. Przeprowadzono testy stanowiska badawczego i dokonano analizy rozprzestrzeniania się modelowych mikroorganizmów.

Uwagi do formy współpracy

Oferowana technologia została sfinansowana ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, w ramach realizacji projektu „Odpowiedzialny społecznie Proto_lab”. 

Zgodnie z wytycznymi projektu, komercjalizacja polega na udzieleniu licencji niewyłącznej na przedstawianą technologię na następujących warunkach:

 • opłata wstępna: 1000 zł netto, płatna w terminie 14 dni od podpisania umowy licencji
 • opłata licencyjna: 6,40% od przychodu ze sprzedaży produktów lub usług wyprodukowanych na bazie oferowanej technologii. 

W ramach zawartej umowy, Licencjobiorca otrzyma:

 • wgląd do dokumentacji zgłoszenia patentowego po jego złożeniu,
 • projekt prototypu stanowiska badawczego do oceny skuteczności materiałów filtracyjnych,
 • opis skutecznego systemu oceny badania zdolności filtracyjnych materiałów z wykorzystaniem prototypu stanowiska badawczego, 
 • wyniki przeprowadzonej oceny mikrobiologicznej materiałów filtracyjnych z wykorzystaniem modelowych bakterii oraz bakteriofaga.