Sposób pasywacji zredukowanej formy katalizatora żelazowego

Facebook Linkedin Google

Sposób pasywacji zredukowanej formy katalizatora żelazowego.

Numer referencyjny
P377
Typ oferty
Oferta technologiczna
Jednostka naukowa
  • Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny
  • Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej
  • Instytut Technologii Chemicznej Nieorganicznej i Inżynierii Środowiska

Przedmiotem wynalazku jest sposób pasywacji zredukowanej formy katalizatora żelazowego stosowanego w syntezie amoniaku.
Sposób pasywacji zredukowanej formy katalizatora żelazowego według wynalazku polega na schłodzeniu złoża zredukowanego katalizatora i przepuszczeniu przez złoże zredukowanego katalizatora mieszaniny tlenu w azocie pod ciśnieniem atmosferycznym. Przed schłodzeniem i wprowadzeniem tlenu lub jego związków do złoża katalizatora w celu usunięcia piroforyczności zredukowanego katalizatora żelazowego usuwa się gazy reakcyjne w postaci wodoru i amoniaku. Gazy te usuwa się wytwarzając w reaktorze próżnię przez odpompowanie gazów reakcyjnych przy pomocy pompy próżniowej.
W innej wersji wynalazku usuwa się gazy reakcyjne przepuszczając przez reaktor gaz inertny, np. azot, o temperaturze od 150 do 500 stop. C. W wyniku tego usunięty zostaje także wodór i amoniak zasorbowany w złożu.
Umożliwia to wyeliminowanie reakcji wodoru z tlenem w procesie pasywacji, przez co temperatura złoża ulega znacznie mniejszemu podwyższeniu podczas procesu pasywacji prowadzonego wg klasycznych metod po schłodzeniu układu do temperatury poniżej 100 stop. C.
Po osiągnięciu temperatury poniżej 100 stop. C prowadzi się końcowy etap pasywacji według wcześniej znanych metod. Proces ten może być prowadzony szybciej, ponieważ do pasywacji mogą być zastosowane większe stężenia tlenu lub jego związków w gazowych mieszaninach pasywujących bez niebezpieczeństwa przegrzania złoża katalizatora.
 

Oczekiwana forma współpracy
Umowa licencyjna
Korzyści z zastosowania technologii

Zaletą wynalazku jest to, że proces pasywacji można prowadzić z zastosowaniem wyższych stężeń tlenu lub jego związków w gazowych mieszaninach pasywujących niż we wcześniej stosowanych metodach. Oznacza to, że czas trwania procesu pasywacji ulega skróceniu.

Aspekt innowacyjny

Nowatorska technologia pasywacji zredukowanej formy katalizatora żelazowego z zastosowaniem usunięcia gazów poreakcyjnych z powierzchni katalizatora, pozwala prowadzić w/w proces w sposób bardziej bezpieczny i ekonomiczny.

Prawa własności intelektualnej

Patent przyznany
Uwagi do formy współpracy

Oczekiwana forma współpracy: Wykorzystanie proponowanej metody pasywacji w praktyce przemysłowej na zasadzie umowy licencyjnej. Oferujemy również pomoc przy prowadzeniu procesu pasywacji, koordynację na miejscu przy instalacji.