Modelowanie komputerowe przepływów wód, transportu osadów i rozprzestrzeniania zanieczyszczeń w rzekach i akwenach

Facebook Linkedin Google

Modelowanie komputerowe zagadnień hydrodynamiki i zjawisk pochodnych, zastosowane – przykładowo – do obszaru rzecznego dolnej Odry i Zalewu Szczecińskiego, pozwoliłoby na uzyskanie szczegółowych informacji w zakresie m.in...

Numer referencyjny
PS20/2008
Typ oferty
Oferta technologiczna
Jednostka naukowa
  • Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny
  • Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska

Modelowanie komputerowe zagadnień hydrodynamiki i zjawisk pochodnych, zastosowane – przykładowo – do obszaru rzecznego dolnej Odry i Zalewu Szczecińskiego, pozwoliłoby na uzyskanie szczegółowych informacji w zakresie m.in.:
- Analizy zjawisk wezbrań powodziowych i sztormowych i oszacowania ich wpływu na stan i zmiany środowiska naturalnego badanych obszarów,
- Określenie zakresu transportu osadów dennych na Zalewie Szczecińskim i ich wpływu na prace konserwacyjne i modernizacyjne Toru Wodnego
- Procesów rozprzestrzeniania zanieczyszczeń na Zalewie i w odcinkach sieci rzecznej dolnej Odry ( dla różnych warunków hydrodynamicznych i atmosferycznych) i oszacowanie stanu środowiska wodnego w istotnych (gospodarczo i społecznie) miejscach danego obszaru

Aspekt innowacyjny

Wykorzystanie nowoczesnych metod komputerowej analizy zagadnień przepływu wód i procesów pochodnych dla wspomagania podejmowania decyzji w zakresie ochrony środowiska, ochrony brzegów i konserwacji torów wodnych, oceny konsekwencji propozycji nowych rozwiązań technicznych w w/w zakresach.

Faza rozwouju technologii

To zależy od sposobu jej wykorzystania:
- Jeśli miała by ona być udostępniana w postaci usług realizowanych poprzez np. firmę konsultingową, zatrudniającą autorów i właścicieli modeli komputerowych – odpowiedź będzie: w zasadzie tak (zawsze przy konkretnym zastosowaniu tego typu modeli wymagana jest ich adaptacja i kalibracja).
- Jeżeli jednak komercjalizacja miałaby oznaczać przekazanie/sprzedaż modeli dla użytkowników zewnętrznych – wtedy odpowiedź będzie negatywna. Trudno bowiem wycenić modele, które powstawały przez szereg lat, lub zostały nabyte na zasadzie licencji, umożliwiającej – po okresie żmudnego opanowywania ich możliwości – realizację technologii badawczych dla miejscowych warunków. Dodatkowo – adaptacja i kalibracja modeli wymaga ich dogłębnej znajomości.

Technologia ta obejmuje bowiem wykorzystanie modeli numerycznych, opartych na nowoczesnych metodach rozwiązywania zagadnień hydrodynamicznych i pochodnych w systemach rzecznych i akwenach. Modele te były już używane w różnych zastosowaniach badawczych i projektach dla Odry w rejonie Szczecina, Jez. Dąbie  i dla Zalewu Szczecińskiego.

Uwagi do formy współpracy

Jaka to miałaby być firma (opis działalności): moim zdaniem mogłaby to być firma konsultingowo-doradcza, której zakres działalności obejmowałby:
- Identyfikację problemów badawczych z zakresu hydrodynamiki na styku gospodarka wodna/ochrona środowiska/żegluga – w ścisłej współpracy z potencjalnym zleceniodawcą,
- Opracowanie propozycji ich rozwiązania za pomocą posiadanych  modeli komputerowych
- Kalibrację i weryfikację modeli w oparciu o każdorazowo zebrany zbiór danych pomiarowych
- Wykonywanie obliczeń symulacyjnych założonych scenariuszy
- Opracowanie wyników symulacji przekazanie wyników analizy wraz z wnioskami i propozycjami rozwiązań zleceniodawcom.