Wsparcie przedsiębiorczości akademickiej. INNOSTART

Wartość projektu
1 021 374,81
PLN
Źródło finansowania
Program Operacyjny Kapitał Ludzki 8.2.1 Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw
Okres realizacji od
Okres realizacji do
Kierownik projektu w ZUT
mgr Jaśmina Solecka
Opis

Zapewnienie profesjonalnej promocji i wsparcia przedsiębiorczości akademickiej w województwie zachodniopomorskim poprzez połączenie wiedzy i doświadczenia dwóch jednostek: Regionalnego Centrum Innowacji i Transferu Technologii ZUT oraz Polskiej Fundacji Przedsiębiorczości. Projekt stanowił jeden z etapów podejmowanych systematycznie starań obu jednostek na rzecz stworzenia warunków do dynamicznego rozwoju bardzo innowacyjnych przedsięwzięć w regionie zachodniopomorskim. Działania w projekcie skierowane były na identyfikację innowacyjnych pomysłów, a następnie wsparcie ich twórców poprzez doradztwo, szkolenia oraz pozyskanie funduszy na rozwój nowoutworzonych firm.
Cele szczegółowe projektu:

  • identyfikacja pomysłów nadających się do komercjalizacji,
  • podniesienie wiedzy z zakresu prowadzenia działalności gospodarczej w środowisku akademickim poprzez specjalistyczne szkolenia i doradztwo,
  • promocja pomysłów wśród inwestorów,
  • powstanie innowacyjnych firm,
  • rozpowszechnianie dobrych praktyk komercjalizacji wiedzy.

Projekt zaadresowany był do trzech grup odbiorców:

  • pracownicy naukowi zamierzający skomercjalizować wyniki badań w formie spółek spin-off,
  • doktoranci, studenci oraz absolwenci uczelni planujący rozpocząć własną działalność gospodarczą,
  • uczelnie wyższe województwa zachodniopomorskiego.

KONTAKT: kierownik projektu: mgr JAŚMINA SOLECKA

Opiekun: