SolSorb - Post-Combustion CO2 Capture on New Solid Sorbents and Application in a Moving Bed Reactor

Wartość projektu
4 804 390,00
EURO
Źródło finansowania
Polsko-Norweska Współpraca Badawcza
Okres realizacji od
Okres realizacji do
Kierownik projektu w ZUT
prof dr hab. inż. Urszula Narkiewicz
Opis

SolSorb - Wychwytywanie CO2 ze spalin przy użyciu nowych sorbentów stałych oraz ich zastosowanie w reaktorze z ruchomym złożem

Projekt dotyczył nowych technologii wychwytywania CO2 z gazów spalinowych (PCCC – Post Combustion CO2 Capture), prowadzących do znacznego zmniejszenia zużycia energii i zwiększenia wydajności w stosunku do rozwiązań obecnie stosowanych.
Otrzymywane zostały nowe hybrydowe sorbenty oparte na węglach aktywnych, nanorurkach węglowych i ditlenku tytanu, modyfikowane aminami i nieorganicznymi związkami alkalicznymi. Zbadana została adsorpcja CO2 z rzeczywistych gazów spalinowych. Zmierzone izotermy adsorpcji zostały dopasowane do modeli teoretycznych. Przy pomocy równania Clausiusa-Clapeyrona wyznaczono izosteryczne ciepło adsorpcji.
Najważniejszym celem projektu było opracowanie nowego, laboratoryjnego prototypu adsorbera z ruchomym złożem, umożliwiającego zwiększenie zdolności adsorpcyjnej sorbentów.

Kierownik projektu: prof dr hab. inż. Urszula Narkiewicz

Opiekun: