Regionalny Punkt Kontaktowy dla Programu Ramowego w zakresie badań naukowych i innowacji Horyzont Europa

Źródło finansowania
Przedsięwzięcie Ministra
Okres realizacji od
Okres realizacji do
Kierownik projektu w ZUT
Angelika Łysiak
Opis

Przedmiotem projektu jest finansowanie prowadzenia przez RCIiTT ZUT w Szczecinie Regionalnego Punktu Kontaktowego dla Programu Ramowego w zakresie badań naukowych i innowacji Horyzont Europa, którego zadaniem jest wspieranie uczestnictwa polskich beneficjentów w programie przez: 
1.    prowadzenie akcji informacyjnych i szkoleń, skierowanych do podmiotów zainteresowanych uczestnictwem w programie;
2.    upowszechnianie dokumentacji dot. programu, w tym warunków uczestnictwa 
w konkursach, finansowania projektów i sprawozdawczości;
3.    świadczenie usług konsultacyjnych i mentoringowych na rzecz podmiotów:
a)    zainteresowanych uczestnictwem w Horyzoncie Europa, w tym pomoc w poszukiwaniu partnerów i doradztwo w zakresie przygotowywania wniosków, procedur ich oceny, kosztów kwalifikowalnych, praw i obowiązków uczestników konsorcjów oraz obowiązujących ich zasad etycznych,
b)    aktualnie realizujących już projekty, w tym w zakresie ich rozliczania, praw własności przemysłowej i dokonywania audytów;
4.    wyszukiwanie podmiotów potencjalnie zainteresowanych Horyzontem Europa;
5.    współdziałanie z Krajowym Punktem Kontaktowym PB UE i innymi Regionalnymi Punktami Kontaktowym PR UE.
 

Opiekun: