Inkubator innowacyjności

Wartość projektu
1 278 000,00
PLN
Źródło finansowania
Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 1.1.3
Okres realizacji od
Okres realizacji do
Kierownik projektu w ZUT
Rafał Ślusarczyk
Opis

Działania zaplanowane w projekcie stanowią spójną całość i prowadzą do udzielenia kompleksowego wsparcia naukowcom (pracownikom naukowym, doktorantom) ZUT w zakresie komercjalizacji wyników prac B+R.

W pierwszym etapie projektu zostanie ogłoszony konkurs mający na celu wyłonienie 10 technologii charakteryzujących się największym potencjałem komercyjnym.
Każdemu twórcy technologii zostanie przyznana kwota do 40 tys. zł na dokończenie prac przedwdrożeniowych, po czym zostanie podpisana umowa regulująca prawidłowość dokonywania wydatków i określająca długość wykonywania prac, który będzie wynosił maksymalnie 12 miesięcy.

W kolejnym etapie zostaną dokonane zgłoszenia patentowe wszystkich wyłonionych technologii, w UP RP i/lub w EPO.

Następnie, dla każdej technologii zostanie przygotowana strategia wdrażania wyników badań zawierająca m.in. szczegółową analizę rynku, wycenę technologii oraz wskazanie najbardziej optymalnej ścieżki komercjalizacji.
W dalszej kolejności nastąpi przygotowanie 10 raportów na temat gotowości technologii do wdrożenia. Raporty zostaną opublikowane w magazynach inwestorskich typu „Proseed”, czy „Smartbiznes”. Przygotowanych również zostanie 10 materiałów programowych przeznaczonych do emisji w Internecie i TV nt. technologii (spotów po 3-5 minut). Zostaną one umieszczone na kanale You Tube, aby umożliwić dostęp do nich szerokiemu gronu odbiorców. Będą też przekazane Twórcom w celu prezentacji podczas konferencji, targów i spotkań. Celem raportów oraz materiałów programowych jest wzbudzenie zainteresowania technologiami, których dotyczy projekt, wśród sektora przedsiębiorców i inwestorów.
W celu nawiązania kontaktów ze środowiskiem biznesu i sektorem inwestorów, w przedsięwzięciu zostanie zatrudniona osoba, której zadaniem będzie przygotowanie oraz nieustanna aktualizacja podzielonej na branże bazy potencjalnych nabywców technologii, przygotowywanie ofert technologicznych, multimedialnych prezentacji dostosowanych do oczekiwań nabywców oraz organizacja spotkań mających na celu kojarzenie Twórców technologii z potencjalnymi nabywcami. Planuje się zorganizowanie min. 10 takich spotkań - każdy z Twórców przynajmniej 1 raz zaprezentuje własne wyniki prac B+R w sposób przejrzysty i zrozumiały dla osób niezwiązanych bezpośrednio z nauką.

Przewidziano również działania promujące rezultaty projektu. Zaplanowano 2 raporty na stronie internetowej RCIiTT oraz 2 raporty na portalu służącym promowaniu innowacyjności i komercjalizacji wyników badań typu Portal Innowacji. Pierwsza publikacja nastąpi po udzieleniu wsparcia finansowego Twórcom, natomiast druga we wrześniu 2015.

KONTAKT: kierownik projektu: Rafał Ślusarczyk

Opiekun: