IFR-CNS – Intumescent Flame Retardants Inspired Template-assistant Synthesis of N/P Dual-doped 3D Carbon Network for High-Performance Supercapacitors

Wartość projektu
68 812,80
EURO
Źródło finansowania
Horyzont 2020 – Marie Skłodowska-Curie Widening Fellowships
Okres realizacji od
Okres realizacji do
Kierownik projektu w ZUT
dr Xin Wen
Opis

Celem projektu jest uzyskanie superkondensatorów o wysokiej wydajności oraz zaprojektowanie i zsyntezowanie nowych materiałów elektrodowych o racjonalnej strukturze i składzie, spełniających wymagania idealnych elektrod. Projekt realizowany w Katedrze Fizykochemii Nanomateriałów Wydziału Technologii i Inżynierii Chemicznej ZUT ma charakter interdyscyplinarny i łączy takie dziedziny wiedzy jak: chemia nieorganiczna, chemia organiczna, chemia polimerów, synteza chemiczna, chemia analityczna, elektrochemia oraz nanotechnologia.

Inicjatywa umożliwia dwukierunkowy transfer wiedzy pomiędzy stypendystą a ZUT w Szczecinie.

Opiekun: