Dostosowanie budynku Regionalnego Centrum Innowacji i Transferu Technologii do świadczenia nowych usług proinnowacyjnych

Wartość projektu
14 516 130,90
PLN
Źródło finansowania
Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 1.2.1 Wsparcie proinnowacyjnych instytucji otoczenia biznesu
Okres realizacji od
Okres realizacji do
Opis

Przebudowa i rozbudowa istniejącego budynku przemysłowego ze zmianą sposobu użytkowania na budynek biurowy Regionalnego Centrum Innowacji i Transferu Technologii (RCIiTT). W zmodernizowanym obiekcie RCIiTT zostaną ulokowane instytucje zajmujące się przede wszystkim budowaniem współpracy pomiędzy sferą nauki i przemysłu, a co za tym idzie transferem i komercjalizacją technologii, ochroną własności intelektualnej oraz promocją przedsiębiorczości. W wybudowanych salach szkoleniowo-konferencyjnych organizowane będą szkolenia e-learningowe dla Wydziałów ZUT oraz dla przedsiębiorców w zakresie m.in. informatyki, architektury, technologii i inżynierii chemicznej. Ponad 1000m2 pomieszczeń zostanie przygotowana do lokowania się tam przedsiębiorstw powstających w ramach Akademickiego Inkubatora Przedsiębiorczości jak i powstających przy Uczelni innowacyjnych przedsiębiorstw typu spin-off i start-up. Preinkubowane firmy będą miały doskonałe warunki do rozwoju i przejścia w kolejną fazę inkubacji. Zbudowana zostanie również infrastruktura dla posadowienia specjalistycznych laboratoriów realizujących badania na zamówienia przemysłu. Rozwój RCIiTT, jako jednostki regionalnej, w dużej mierze pozwoli na koordynację i rozwój innowacyjnych przedsięwzięć oraz zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej regionu.

Strona internetowa projektu

Opiekun: