Czas na staż! Współpraca nauki i biznesu

Wartość projektu
578 100,49
PLN
Źródło finansowania
Program Operacyjny Kapitał Ludzki 8.2.1 Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw
Okres realizacji od
Okres realizacji do
Kierownik projektu w ZUT
Rafał Ślusarczyk
Opis

Rozwój współpracy w zakresie transferu wiedzy oraz wzmocnienie powiązań pomiędzy sektorem B+R a przedsiębiorstwami poprzez staże i wzajemną wymianę pracowników naukowych ZUT oraz pracowników przedsiębiorstw działających na terenie województwa zachodniopomorskiego.
W projekcie wzięło udział 40 uczestników, z czego:

  • 32 osoby to pracownicy naukowi zatrudnieni na umowę o pracę w Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie, którzy są uczestnikami studiów doktoranckich, adiunktami oraz osobami ze stopniem naukowym powyżej doktora,
  • 8 osób z przedsiębiorstw z minimum 2-letnim stażem pracy w danym przedsiębiorstwie, z udokumentowanym doświadczeniem w danej branży i znajomością struktury funkcjonowania swojego miejsca pracy.

Dla uczestników projektu zostały zaplanowane następujące formy wsparcia:

  • cztery 3-dniowe szkolenia pt. „Zasady wdrażania nowych technologii”,
  • cztery edycje staży po 10 osób w tym 8 z uczelni i 2 z przedsiębiorstw w każdej edycji. Każdy staż trwał 3 miesiące po 16 godzin tygodniowo i kończył się sporządzeniem raportu z jego przebiegu. Pobyt stażysty koncentrował się na przeprowadzeniu badań, edukacji oraz zebraniu materiałów do własnej pracy naukowej, a także wymianie doświadczeń,
  • doradztwo i usługi – w trakcie trwania każdej edycji i do 2 miesięcy po jej zakończeniu stażystom przysługiwało średnio po 3 godziny doradztwa w celu przygotowania planu komercjalizacji wyników badań wykonywanych podczas stażu.

Dla jednego stażysty w każdej edycji na zamówienie została przygotowana strategia na wdrożenie wyników stażu.

KONTAKT: kierownik projektu: mgr inż.RAFAŁ ŚLUSARCZYK

Opiekun: