Czas na staż II – dyfuzja wiedzy pomiędzy uczelnią a biznesem

Wartość projektu
1 582 583,50
PLN
Źródło finansowania
Program Operacyjny Kapitał Ludzki 8.2.1 Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw
Okres realizacji od
Okres realizacji do
Kierownik projektu w ZUT
Rafał Ślusarczyk
Opis

Rozwój współpracy w zakresie transferu wiedzy oraz wzmocnienie powiązań pomiędzy sektorem B+R a przedsiębiorstwami poprzez staże i wzajemną wymianę pracowników naukowych ZUT oraz pracowników przedsiębiorstw działających na terenie województwa zachodniopomorskiego.
W projekcie wezmą udział:

  • pracownicy naukowi zatrudnieni na umowę o pracę w Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie, którzy są uczestnikami studiów doktoranckich, adiunktami oraz osobami ze stopniem naukowym powyżej doktora,
  • osoby z przedsiębiorstw z minimum 2-letnim stażem pracy w danym przedsiębiorstwie, z udokumentowanym doświadczeniem w danej branży i znajomością struktury funkcjonowania swojego miejsca pracy.

Dla uczestników projektu zostały zaplanowane następujące formy wsparcia:

  • sześć 2-dniowych szkoleń pt. „Zasady wdrażania nowych technologii”,
  • 6 edycji staży po 14 osób w tym 10 z uczelni i 4 z przedsiębiorstw w każdej edycji. Każdy staż będzie trwał 3 miesiące po 16 godzin tygodniowo i będzie się kończył sporządzeniem raportu z jego przebiegu. Pobyt stażysty będzie się koncentrował na przeprowadzeniu badań, edukacji oraz zebraniu materiałów do własnej pracy naukowej, a także wymianie doświadczeń.
  • doradztwo i usługi – w trakcie trwania każdej edycji i do 3 miesięcy po jej zakończeniu stażystom będą przysługiwać godziny doradcze w celu przygotowania planu komercjalizacji wyników badań wykonywanych podczas stażu. Dla jednego stażysty w każdej edycji na zamówienie zostanie przygotowana strategia na wdrożenie wyników stażu.

KONTAKT: kierownik projektu: mgr inż. RAFAŁ ŚLUSARCZYK

Opiekun: