Klauzula informacyjna dot. ochrony danych osobowych (w procesie rekrutacji)

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuje się, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych będzie Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie (dalej: ZUT) z siedzibą w Szczecinie (70-310) przy al. Piastów 17.
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym kontakt możliwy jest:
  1. pisemnie na adres 70-311 Szczecin, al. Piastów 45 lub adres e-mail IOD.kurek@zut.edu.pl
  2. telefonicznie pod numerem 91 449 49 24.
 3. Pani/Pana dane osobowe udostępnione Administratorowi, w tym za pośrednictwem Regionalnego Centrum Innowacji i Transferu Technologii ZUT (dalej: RCIiTT ZUT), będą przetwarzane w celu przeprowadzania procesów rekrutacyjnych na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody.
 4. Ww. dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu, a także dopełnienia obowiązków archiwizacyjnych i statystycznych Administratora oraz udokumentowania działalności RCIiTT ZUT, natomiast w przypadku przyjęcia do pracy – przez okres zatrudnienia, a po jego zakończeniu – przez okres zgodny z przepisami prawa obowiązującymi w tym zakresie.
 5. Podanie przez Panią/Pana danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celu, dla jakiego zostały zebrane.
 6. Ww. dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom świadczącym na rzecz RCIiTT ZUT usługi w zakresie rekrutacji pracowników lub doradztwa w tym zakresie.
 7. Ww. dane osobowe nie będą przekazywane innym podmiotom zewnętrznym z wyjątkiem przypadków przewidzianych przepisami prawa lub w pkt 6.
 8. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 9. Gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie ww. danych osobowych przez Administratora narusza przepisy o ochronie danych osobowych, ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO).
 10. Ww. dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, również w formie profilowania .
 11. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

Szczecin, dn. 12.07.2019 r.