SAFE - SmartAqua4FuturE

Wartość projektu
408 860,00
EURO
Źródło finansowania
PR UE Horyzont Europa
Okres realizacji od
Okres realizacji do
Kierownik projektu w ZUT
prof. dr hab. inż. Remigiusz Panicz
Opis

Głównym celem projektu pt. SmartAqua4FuturE o akronimie SAFE jest zmniejszenie wpływu akwakultury słodkowodnej na środowisko i poprawa rentowności tego sektora poprzez zastosowanie założeń cyrkularnej gospodarki z uwzględnieniem waloryzacji odpadów stałych i płynnych powstających w recyrkulacyjnych systemach akwakultury (RAS) i zintegrowanych systemach akwakultury multitroficznej (IMTA). Celem szczegółowym projektu jest m.in. zwiększenie opłacalności produkcji organizmów wodnych w różnych systemach akwakultury słodkowodnej poprzez i) dywersyfikację produkcji (systemy, gatunki), ii) wprowadzenie nowych modeli zarządzania produkcją oraz iii) ocenę możliwości wykorzystania strumieni bocznych akwakultury do produkcji pasz. Projekt SAFE oceni również możliwość zaimplementowania ww. rozwiązań w warunkach typowej produkcji rybackiej w skali lokalnej w różnych regionach Unii Europejskiej. Multidyscyplinarna wiedza ekspercka konsorcjum, związana ze znajomością różnych systemów akwakultury, gatunków i obszarów geograficznych, zostanie także wykorzystana do poprawy kondycji populacji organizmów wodnych, które są kluczowe dla funkcjonowania środowiska słodkowodnego, w szczególności rodzimych gatunków raków europejskich. W trakcie realizacji projektu uwzględnione zostaną również kwestie dotyczące zrównoważonej produkcji akwakultury słodkowodnej, które posłużą do oceny możliwości zwiększania produkcji gatunków takich jak: okoń bądź raki rodzime raki europejskie. Porównane zostaną również doświadczenia oraz wyzwania europejskiej oraz chińskiej akwakultury słodkowodnej w celu stworzenia rekomendacji określających kierunki zrównoważonego rozwoju akwakultury w Chinach i UE. Projekt SAFE poprzez szeroko zakrojone działania upowszechniające, programy transferu wiedzy, warsztaty szkoleniowe i współpracę z przemysłem będzie wspierał rozwój umiejętności zawodowych i kompetencji wspomagających rozwój akwakultury słodkowodnej zarówno w UE, jak i w krajach partnerskich.
 

Opiekun: