Horyzontalny Punkt Kontaktowy dla Programu UE w zakresie badań naukowych i innowacji Horyzont Europa

Wartość projektu
2 066 771,66
PLN
Źródło finansowania
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
Okres realizacji od
Okres realizacji do
Kierownik projektu w ZUT
Agnieszka Korpal
Opis

Przedmiotem projektu jest finansowanie prowadzenia działalności Horyzontalnego Punktu Kontaktowego regionu Polska Zachodnia dla Programu Ramowego Horyzont Europa. Działanie realizowane jest w ramach konsorcjum z Poznańskim Parkiem Naukowo-Technologicznym Fundacji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, który jest jedocześnie jego liderem. Celem projektu jest wspieranie uczestnictwa beneficjentów i wnioskodawców programu pochodzących 
z województw: wielkopolskiego, lubuskiego, zachodniopomorskiego poprzez: 
1. działalność informacyjną i konsultacyjną w różnych formach; 
2. organizowanie szkoleń i warsztatów; 
3. usługi konsultacyjne dla podmiotów przygotowujących wnioski projektowe, pomoc w: poszukiwaniu partnerów i doradztwo w zakresie przygotowywania wniosków; konstruowaniu budżetu i ustaleniu kwalifikowalności kosztów; weryfikacji zadań pod kątem rezultatów, kamieni milowych i ryzyka; tworzeniu planów rozpowszechniania, wykorzystania i komunikacji; ustaleniu planu zarządzania danymi i kwestii związanych z otwartą nauką; planem równości płci i etyką; 
4. usługi konsultacyjne dla podmiotów realizujących projekty dotyczące: rozliczania projektu 
i raportowania; kwestii związanych z prawami własności intelektualnej; audytów i kontroli; obsługą portalu Funding & tender opportunities; etyką, a także innymi bieżącymi problemami związanymi 
z realizacją grantu;
5. opiniowanie wskazanych dokumentów dot. PR Horyzont Europa.  

Opiekun: