COVID-19, a wsparcie dla firm w województwie zachodniopomorskim

Chcąc wspomóc Państwa działania związane z dostosowaniem się do nowej sytuacji biznesowej, która wynikła z pandemii koronawirusa, przekazujemy syntetyczne informacje na temat wsparcia dla firm ze środków Prezydenta Miasta Szczecin oraz Województwa Zachodniopomorskiego.

I. MIASTO SZCZECIN

Podatek od nieruchomości

Przedsiębiorcy, którzy mają kłopot z płynnością finansową mogą wystąpić o odroczenie płatności podatku od nieruchomości. Termin zostanie wydłużony w każdym uzasadnionym przypadku. Jeśli w wyznaczonym czasie sytuacja finansowa przedsiębiorcy nadal nie będzie zadowalająca, będzie on mógł, w drodze indywidualnego wniosku, po uzasadnieniu braku możliwości opłacenia podatku i opłaty prolongacyjnej, wystąpić o kolejną ulgę.

Stosowne wnioski dostępne są na stronie Urzędu Miasta Szczecin:

Opłata za czynsz

Każdy, kto czuje się dotknięty przez kryzys może złożyć wniosek do Zarządu Budynków i Lokali Komunalnych o odroczenie płatności. Złożenie wniosku - nawet przy nieopłacanym czynszu - daje możliwość nienaliczania karnych odsetek. Cała procedura w zakresie umorzenia, rozłożenia na raty itp. zgodnie z obowiązującymi przepisami, które wymagają całego szeregu innych dokumentów, zostanie przeprowadzona po ustaniu sytuacji kryzysowej. Kluczowe jest to, aby złożyć wniosek, bo od tego momentu odsetki nie będą naliczane. Wnioski można składać pocztą tradycyjną lub elektroniczną przesyłając je na adres ZBiLK (sekretariat-dwzn@zbilk.szczecin.pl) lub przez platformę ePUAP.

Wniosek dostępny jest na stronie internetowej Zarządu Budynków i Lokali Komunalnych.

Pożyczka obrotowa

Wsparcie udzielane przez Szczeciński Fundusz Pożyczkowy dla małych i mikroprzedsiębiorców, którzy prowadzą działalność gospodarczą i posiadają siedzibę na terenie Gminy Miasto Szczecin co najmniej od 2019 roku. Łącznie w puli znajduje się 10 mln zł. O pożyczkę mogą starać się przedstawiciele każdej branży. Konieczne jest jednak wykazanie negatywnych skutków epidemii na prowadzoną działalność. Wkład własny nie jest wymagany. Dla przedsiębiorców przygotowano korzystne oferty i niskie oprocentowanie pożyczek o wartości od 10 tys. do 100 tys.zł., przy czym wartość jednostkowej PO nie może przekraczać:

  1. dwukrotności rocznej kwoty wynagrodzeń wypłaconych przez Odbiorcę Ostatecznego, włącznie z kosztami świadczeń pracowniczych oraz kosztami personelu pracującego na terenie jego przedsiębiorstwa, ale formalnie otrzymujących wynagrodzenie od podwykonawców, za rok 2019 lub za ostatni rok, za który dostępne są dane. W przypadku przedsiębiorstw utworzonych w dniu 1 stycznia 2019 r. lub po tej dacie maksymalna kwota pożyczki nie może przekroczyć rocznej kwoty wynagrodzeń szacowanej na okres pierwszych dwóch lat działalności; albo
  2. 25% łącznego obrotu Ostatecznego Odbiorcy w 2019 r.

Maksymalny okres spłaty jednostkowej PO wynosi 72 miesiące, od momentu jej uruchomienia, tj. wypłaty jakiejkolwiek kwoty jednostkowej PO.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej Szczecińskiego Funduszu Pożyczkowego.

II. WOJEWÓDZTWO ZACHODNIOPOMORSKIE

Pożyczka płynnościowa

Pożyczka udzielana przez Zachodniopomorską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A, przeznaczona jest dla MMŚP, którzy m in:

  1. posiadają status mikro małego bądź średniego przedsiębiorstwa w rozumieniu Rozporządzenia Komisji (nr 651 2014 z dnia 17 czerwca 2014 roku,
  2. posiadają siedzibę lub prowadzą działalność gospodarczą na terenie województwa zachodniopomorskiego,
  3. działają w sektorach szczególnie dotkniętych bezpośrednimi skutkami epidemii COVID 19 zwłaszcza z branży usługowej (m in transport, turystyka, kultura, hotelarstwo, handel detaliczny, gastronomia)
  4. posiadają zdolność kredytową, tj. uzyskali pozytywną oceną kondycji finansowej przedsiębiorstwa.

Przeznaczona jest na finansowanie bieżących potrzeb w zakresie kapitału obrotowego, związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą, w tym: zabezpieczenia płynności finansowej zagrożonej w wyniku wystąpienia epidemii COVID-19, finansowania zobowiązań powstałych po 1 stycznia br., pokrywania wydatków bieżących związanych z wynagrodzeniami, kosztami utrzymania pomieszczeń, zakup towarów handlowych, finansowania niektórych wydatków inwestycyjnych w wys. do 30% kwoty pożyczki.

Wysokość pożyczki uzależniona jest od sposobu rozliczania podatku dochodowego podmiotu wnioskującego i maksymalnie wynosi 250 tys złotych.

Szczegółowe informacje na temat pożyczki płynnościowej są dostępne na stronie internetowej Zachodniopomorskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A.

 

Zapraszamy do kontaktu z konsultantami sieci Enterprise Europe Network z Działu Centrum Transferu Technologii, którzy dołożą wszelkich starań, aby wesprzeć Państwa biznes w trudnym okresie pandemii.