Sposób wytwarzania soli 5-(hydroksyarylo)-7,7-dimetylo-7H-indolo[1,2-a]chinolinowych

Facebook Linkedin Google

Przedmiotem wynalazku jest opatentowany sposób wytwarzania soli 5 (hydroksyarylo)-7,7-dimetylo-7H-indolo[1,2-a]chinoliniowych, będących wygodnymi prekursorami solwatochromowych merocyjanin/betain 5-(hydroksyarylo)-7,7-dimetylo-7H-indolo[1,2-a]chinoliniowych.

Numer referencyjny
P386
Typ oferty
Oferta technologiczna
Jednostka naukowa
  • Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny
  • Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej
  • Instytut Inżynierii Chemicznej i Procesów Ochrony Środowiska

Przedmiotem wynalazku jest sposób wytwarzania soli 5 (hydroksyarylo)-7,7-dimetylo-7H-indolo[1,2-a]chinoliniowych, będących prekursorami solwatochromowych merocyjanin/betain 5-(hydroksyarylo)-7,7-dimetylo-7H-indolo[1,2-a]chinoliniowych. Związki te wykazują najlepsze właściwości solwatochromowe spośród wszystkich znanych barwników należących do grupy merocyjanin. Ich czułość solwatochromowa w rozpuszczalnikach polarnych aprotycznych i protycznych jest zbliżona, a w przypadku rozpuszczalników mało polarnych znacznie przewyższa czułość solwatochromową najczulszych z dotychczas znanych barwników solwatochromowych. 
Duża wrażliwość merocyjanin 5-(hydroksyarylo-2)-7,7-dimetylo-7H-indolo[1,2 a]chinoliniowych na zmiany polarności ośrodka decyduje o ich szerokich możliwościach aplikacyjnych. Barwniki solwatochromowe są dziś szeroko stosowane w wielu dziedzinach warunkujących rozwój zaawansowanych technologii, zwłaszcza do określania polarności ośrodka, charakterystyki mieszanych rozpuszczalników, polimerów, powierzchni faz stałych, ośrodków zorganizowanych i cieczy w warunkach nadkrytycznych, a także określania składu ciekłych mieszanin dwu i trójskładnikowych, analizy kinetyki i termodynamiki procesów zachodzących w mieszanych rozpuszczalnikach, czy też monitorowania obecności jonów niektórych metali.
 

Oczekiwana forma współpracy
Umowa komercyjna ze wsparciem technicznym
Umowa licencyjna
Umowa podwykonawstwa (subcontracting)
Umowa współpracy technicznej
Korzyści z zastosowania technologii

Zaletą wynalazku jest krótki czas trwania procesu, możliwość zastosowania tanich i łatwo dostępnych rozpuszczalników, możliwość użycia substratów zawierających grupę metoksylową zamiast hydroksylowej, a także prostota aparatury, w której proces przebiega oraz łatwość wydzielenia produktów.  

Aspekt innowacyjny

Oferowana technologia wytwarzania soli 5 (hydroksyarylo)-7,7-dimetylo-7H-indolo[1,2-a]chinoliniowych pozwala na usunięcie niedogodności występujących w znanych i stosowanych dotąd metodach otrzymywania tytułowych soli poprzez opracowanie nowego sposobu ich wytwarzania, który jest tańszy oraz mniej energo- i czasochłonny. 

Prawa własności intelektualnej

Patent przyznany

Faza rozwouju technologii

Faza badań, rozwój