Zamawianie kształcenia na kierunkach technicznych, matematycznych i przyrodniczych - pilotaż (AR)

Wartość projektu
1 174 500,00
PLN
Źródło finansowania
Program Operacyjny Kapitał Ludzki 4.1.2 Zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy
Okres realizacji od
Okres realizacji do
Kierownik projektu w ZUT
dr hab. inż. Witold Biedunkiewicz prof. nadzw.
Opis

Projekt był realizowany na zlecenie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego MNiSW. Na podstawie zawartej umowy zamówiono kształcenie dodatkowo dla 42 studentów (zwiększenie naboru o taką liczbę) na kierunku biotechnologia (produkcja roślin i produkcja zwierzęca).
Realizacja projektu była ściśle związana z dofinansowaniem działań mających na celu podniesienie atrakcyjności kształcenia, finansowaniem zajęć wyrównawczych z matematyki i fizyki oraz wypłatą stypendiów dla najlepszych studentów w wysokości 1 000 zł/m-c.

KONTAKT: kierownik projektu: dr hab. inż. WITOLD BIEDUNKIEWICZ prof. nzw.

Opiekun: