Wsparcie dla czasopism naukowych. Przestrzeń i forma

Wartość projektu
110 000,00
PLN
Źródło finansowania
MNiSW
Okres realizacji od
Okres realizacji do
Kierownik projektu w ZUT
dr inż. arch. Elżbieta Czekiel-Switalska
Opis

Celem realizacji niniejszego projektu jest podniesienie poziomu merytorycznego i technicznego praktyk wydawniczych i edytorskich umożliwiających szersze wejście czasopisma
w międzynarodowy obieg naukowy poprzez umieszczenie czasopisma „Przestrzeń i Forma” w bazach o międzynarodowym zasięgu i wysokim prestiżu naukowym. Efektem planowanym do osiągnięcia jest uzyskanie wysokiej jakości merytorycznej publikowanych artykułów, dzięki większej liczbie zgłoszeń do publikacji i możliwości wyboru najlepszych artykułów oraz szerszego grona recenzentów (blind reviewers). Uzyskanie szerszego zasięgu rozpowszechnienia czasopisma w obszarze międzynarodowym, będzie możliwe dzięki poszerzeniu składu recenzentów, rozsyłanie egzemplarzy wydrukowanych do bibliotek oraz pozycjonowanie w wyszukiwarkach i umieszczenie na portalach społecznościowych. Poszerzenie zasięgu oddziaływania czasopisma wpłynie na stworzenie platformy wymiany doświadczeń, projektów, wizji i teorii związanych z dyscypliną architektury i urbanistyki i dziedzinami pokrewnymi, tworzącymi interdyscyplinarne spektrum zagadnień naukowych. Zwiększenie poziomu naukowego czasopisma będzie możliwe dzięki organizacji konferencji/seminariów dla recenzentów i autorów podejmującej problematykę praktyk recenzowania i pisania artykułów naukowych.

 

Opiekun: