Termo-hydrodynamiczna analiza procesu tworzenia kawern cieczy nienewtonowskich w mieszalnikach

Wartość projektu
615 000,00
PLN
Źródło finansowania
OPUS
Okres realizacji od
Okres realizacji do
Kierownik projektu w ZUT
prof. dr hab. inż. Zdzisław Jaworski
Opis

Proces mechanicznego mieszania cieczy na celu zapewnienie określonego poziomu jednorodności wytwarzanego produktu, czyli jego finalnej jakości. Wiele produktów użytku codziennego, w tym żywność, kosmetyki, leki czy chemikalia, ma złożone właściwości reologiczne, które utrudniają efektywne mieszanie ze względu na dużą lepkość. Dodatkowo, w przypadku cieczy o złożonych właściwościach reologicznych lepkość nie ma wartości stałej, lecz zmienia się pod wpływem zewnętrznie przyłożonej siły. Ta zmieniająca się lepkość powoduje, że podczas mieszania cieczy nienewtonowskich intensywne mieszanie występuje tylko w pobliżu mieszadła. Poza tą strefą występują także obszary o bardzo słabym mieszaniu, w których prędkość cieczy jest bliska zeru. Projekt ma na celu opracowanie podstaw teoretycznych, projektowania  i praktycznego zapewnienia takich warunków, aby strefy objęte słabym mieszaniem cieczy były jak najmniejsze. W zaplanowanych  projekcie badaniach zostaną zrealizowane szerokie badania eksperymentalne i numeryczne, które posłużą do weryfikacji dwóch nowatorskich tez badawczych, związanych z tworzeniem stref intensywnego mieszania cieczy. Przyjęta metodyka prowadzenia badań eksperymentalnych i numerycznych w mieszalnikach jest dobrana według aktualnie najlepszych wzorców opisanych w literaturze światowej. Nowatorskie sposoby analizy uzyskanych wyników ulepszają analizę kształtowania się stref intensywnego mieszania oraz poszerzą aktualny stan wiedzy w zakresie mechanicznego mieszania cieczy o złożonych parametrach reologicznych.

Kierownik projektu: prof. dr hab. inż. Zdzisław Jaworski

Opiekun: