Struktura nadcząsteczkowa i właściwości fizyczne furano-estrowych wielofazowych układów polimerowych na bazie substratów pochodzenia roślinnego

Wartość projektu
49 993,00
PLN
Źródło finansowania
MINIATURA; edycja 1
Okres realizacji od
Okres realizacji do
Kierownik projektu w ZUT
dr inż. Magdalena Kwiatkowska
Opis

Celem badań jest wytworzenie i charakterystyka multifazowych układów polimerowych zawierających jak największy udział substratów pochodzenia roślinnego. Wiąże się to z koniecznością poszukiwania alternatywnych, bardziej przyjaznych środowisku naturalnemu, źródeł pozyskiwania monomerów i oligomerów do otrzymywania materiałów polimerowych, a przy tym bardziej efektywnego wykorzystania biomasy roślinnej oraz produktów ubocznych przetwórstwa zbożowego. Substratem o największym znaczeniu jest kwas 2,5 – furanodikarboksylowy (FDCA) otrzymywany z polisacharydów, skrobi czy ligninocelulozy, pozyskiwanych z roślin. Prace badawcze zakładają wykorzystanie FDCA jako roślinnego odpowiednika kwasu tereftalowego do otrzymywania bio-poliestrów i ich kopolimerów wykazujących cechy elastomerów termoplastycznych. Prócz FDCA polimery zawierać będą również pozyskiwane z roślin małocząsteczkowe diole oraz diol dimeryzowanych kwasów tłuszczowych lub (potencjalnie bio) poli(tlenek etylenu). Otrzymane materiały poddane będą szczegółowej charakterystyce pod względem identyfikacji budowy chemicznej, morfologii i struktury fazowej (wydzieleń mikro- i nanofazowych) w celu zrozumienia zależności między strukturą nadcząsteczkową a właściwościami fizycznymi nowych biopolimerów, ze szczególnym uwzględnieniem elastyczności kauczukowej oraz podatności na degradację w środowisku biologicznym. Badania te stanowią kompleksowe podejście do poszukiwania nowych, przyjaznych środowisku, materiałów polimerowych i mają duże znaczenie poznawcze, poszerzając wiedzę w zakresie otrzymywania i charakterystyki materiałów na bazie monomerów z surowców roślinnych.

Kierownik projektu: dr inż. Magdalena Kwiatkowska

Opiekun: