Restytucja raków rodzimych w wybranych jeziorach Pojezierza Myśliborskiego, możliwość wspomagania rozrodu ryb głąbielowatych oraz znaczenie tych działań w rozwoju społeczno-gospodarczym regionu

Wartość projektu
1 620 091,00
PLN
Źródło finansowania
Program Operacyjny „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013, Środek 3.5. „Projekty pilotażowe”.
Okres realizacji od
Okres realizacji do
Kierownik projektu w ZUT
prof. dr hab inż. Krzysztof Formicki
Opis

Głównymi celami projektu są: udoskonalenie metod chowu i hodowli raków i ryb, restytucja rodzimych gatunków raków w wybranych jeziorach Pojezierza Myśliborskiego, utworzenie bazowej populacji rozrodczej raka szlachetnego i błotnego oraz podjęcie działań zabezpieczających trwałość zasobów siei i sielawy.
Założenia te będą realizowane w dwóch etapach - poprzez kompleksową ocenę siedliskową (szczególnie przybrzeżnej strefy) wytypowanych jezior celem precyzyjnej lokalizacji miejsc w których wpuszczony zostanie materiał obsadowy, ocenę jakości i wytypowanie populacji nadających się do restytucji raka szlachetnego i błotnego do jezior, ocenę hydrochemiczną wód, selektywne ograniczanie populacji raka pręgowatego, genetyczne badania raka pręgowatego na potencjalne nosicielstwo dżumy raczej, zagrożenia antropogeniczne badanych akwenów, opracowanie struktury populacji sielawy i siei, analizę efektywności naturalnego tarła, badania i ocenę morfofizjologiczną jaj i plemników siei i sielawy oraz przebieg embriogenezy, losy form postembrionalnych, przeżywalność wylęgu i wzrostu narybku.
Skuteczność planowanej restytucji zapewnia wykorzystanie innowacyjnej metody biomanipulacyjnej polegającej na zaraczaniu materiałem podchowanym w warunkach kontrolowanych, a dzięki odpowiedniemu terminowi i sposobie reintrodukcji raki rodzime wygrywają konkurencję gatunkową z inwazyjnym rakiem pręgowatym. Wdrożenie działań wypracowanych na podstawie doświadczeń zdobytych w trakcie realizacji prac badawczych pozwala zakładać, że tak zaprojektowane działania biomanipulacyjne spowodują podwójnie korzystny efekt – ustępowanie raka pręgowatego oraz wzrost poziomu dostosowania populacji raków rodzimych.
Powyższy efekt zostanie wzmocniony poprzez implementację rozwiązań patentowych opracowanych przez członków zespołu, a dotyczący innowacyjnych rozwiązań podnoszących łowność i selektywność gatunkową stosowanych narzędzi połowu (bębenki wyposażone w magnesy generujące stałe pole magnetyczne).
Powyższe działania przeprowadzone w najbardziej odpowiednim z badanych zbiorników mają w swym założeniu wykształcić trwałą populację rozrodczą (mateczną) o potencjale przyszłego wykorzystania jej jako źródła materiału obsadowego.
Wymienione wcześniej działania będą prowadzone w sposób ciągły do zakończenia projektu, a efektem końcowym będzie wprowadzenie zintegrowanego systemu obejmującego całokształt zabiegów wspomagających restytucję raków rodzimych oraz rozród ryb głąbielowatych. Prowadzone będą również działania promujące projekt
w postaci szeroko zakrojonej akcji wśród użytkowników wód (rybaków, wędkarzy, władz samorządowych i mieszkańców regionu). W trakcie realizacji projektu nagłaśniane będą zagadnienia związane z zagrożeniami – głównie antropogenicznymi, a w tym zanieczyszczeniami komunalnymi, niekontrolowanym wędkarstwem oraz kłusownictwem.
Zgromadzona wiedza w założeniu ma mieć przełożenie na wypracowanie systemu efektywnej współpracy z takimi podmiotami jak:

  • Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska w Szczecinie, Regionalnym Zarządem Gospodarki Wodnej w Szczecinie, Polskim Związkiem Wędkarskim w Szczecinie, Urzędem Marszałkowskim Województwa Zachodniopomorskiego;
  • Samorządami lokalnymi;
  • Stowarzyszeniami i organizacjami działającymi w terenie odpowiedzialnymi bądź mającymi na uwadze szeroko rozumianą ochronę wód i ekosystemów wodnych z ich zasobami (straż rybacka, towarzystwa rybackie, kluby płetwonurków, organizacje ekologiczne i turystyczne);
  • Społecznością lokalną, szkołami i środkami masowego przekazu, co pozwoli na upowszechnianie zgromadzonej wiedzy;
    w zakresie wspierania efektów zainicjowanych realizacją projektu działań na rzecz ratowania gatunków ginących i zagrożonych.

Wyżej wspomniany cel zrealizowany zostanie poprzez intensyfikację bezpośrednich kontaktów na bazie szkoleń i prezentacji oraz kreowanie zainteresowania i zaangażowania poprzez lokalne środki masowego przekazu.

KONTAKT: Kierownik projektu prof. dr hab inż. Krzysztof Formicki

Opiekun: