Publikacja naukowa

Wartość projektu
7 152,90
PLN
Źródło finansowania
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich/Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich/Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich
Okres realizacji od
Okres realizacji do
Opis

Celem operacji jest określenie wielkości i rodzaju nawożenia sprzyjającego najmniejszej emisji podtlenku azotu. Szczegółowymi celami operacji są:
- określenie zróżnicowania oddziaływania nawożenia mineralnego i organicznego na wielkość emisji tego gazu cieplarnianego,
- określenie zróżnicowanego oddziaływania nawożenia azotowego na emisję tlenku azotu(I) w zależności od pH gleby i gatunku traw.
Grupą docelową będą wszyscy rolnicy z terenu Pomorza Zachodniego, którzy użytkują w sposób intensywny trwałe użytki zielone.
Gospodarstwa rolne zainteresowane są stosowaniem jak najmniejszych dawek nawozowych/przy zachowaniu wysokich zysków z plonów. Rolnicy posiadając wysoką świadomość o szkodliwym wpływie gazów cieplarnianych będą zainteresowani ograniczeniem ich wpływu na środowisko poprzez swoją działalność rolniczą. Przedstawione w publikacji naukowej i materiałach instruktażowych informacje, pozwolą na określenie wielkości i rodzaju nawożenia sprzyjającego najmniejszej emisji podtlenku azotu wraz z określeniem zróżnicowanego oddziaływania nawożenia azotowego na emisję tego gazu w zależności od odczynu gleby i gatunków uprawianych traw. Upowszechnianie wiedzy w zakresie wykorzystywania zarówno zasobów mineralnych gleby jak i optymalizacja nawożenia przez mieszkańców obszarów wiejskich, wpłynie na prawidłowe gospodarowanie zasobami środowiska naturalnego. Młodsze pokolenie podchodzi do gospodarowania na trwałych użytkach zielonych w sposób ekonomiczny i jednocześnie z uwzględnieniem ochrony powietrza atmosferycznego. Ułatwiony w obecnych czasach dostęp do wiedzy (możliwość czytania publikacji na portalach czasopism naukowych) i sposób komunikacji (media społecznościowe), wpłynie na upowszechnienie wiedzy o optymalnym doborze dawek nawozów azotowych w zależności od rodzaju nawozów, pH gleby i uprawianego gatunku trawy. Materiały instruktażowe będą pozostawiane w gminach rolniczych z terenu Pomorza Zachodniego cechujących się dominacją trwałych użytków zielonych oraz w szkołach średnich kształcących rolników. Publikacja naukowa wyników badań będzie dostępna na stronie wydawnictwa Applied Ecology and Environmental Research. Każdy może wejść na stronę tego czasopisma http://www.aloki.hu/ i w formie elektronicznej otworzyć plik oraz zapoznać się z jego treścią bezpłatnie.

 

Opiekun: