PIONIER-LAB Krajowa Platforma Integracji Infrastruktur Badawczych z Ekosystemami Innowacji

Wartość projektu
6 612 782,18
PLN
Źródło finansowania
POIR 4.2
Okres realizacji od
Okres realizacji do
Kierownik projektu w ZUT
dr inż. Krzysztof Bogusławski
Opis

Projekt PIONIER-LAB jest odpowiedzią polskiego środowiska naukowego na istotne problemy dotyczące prowadzenia działalności badawczej w Polsce, współpracy gospodarki z nauką oraz innowacyjności polskiej gospodarki. Problemy te zostały zidentyfikowane w projekcie jako niewystarczająca krajowa infrastruktura badawcza, utrudniony dostęp do tej infrastruktury oraz niski współczynnik innowacji przy współpracy sektora przemysłowego z ośrodkami naukowo-badawczymi. Stanowią one problem kluczowy projektu. Celem bezpośrednim projektu jest budowa i udostępnienie platformy badawczej PIONIER-LAB – Krajowej Platformy Integracji Infrastruktur Badawczych z Ekosystemami Innowacji dla środowiska naukowego, przedsiębiorstw, oraz zainteresowanych podmiotów skupionych wokół preinkubatorów przedsiębiorczości bazujących na krajowej infrastrukturze badawczej i innowacyjnych usługach integrujących polskie środowiska prowadzące prace badawczo-rozwojowe na rzecz inteligentnego rozwoju. Platforma badawcza będzie stanowiła zaawansowane i nowoczesne środowisko badawcze umożliwiające prowadzenie badań oraz prac rozwojowych i innowacyjnych szczególnie w zyskującym coraz większe znaczenie obszarze społeczeństwa informacyjnego. Platforma PIONIER-LAB będzie stanowiła ofertę polskiego środowiska naukowego dla gospodarki umożliwiając integrację nauki i biznesu w celu zwiększenia roli badań i innowacji w polskiej gospodarce.

Projekt PIONIER-LAB zakłada wsparcie badań i innowacji poprzez żywe laboratoria (ang. living labs), które staną się przestrzenią wspólnych działań badawczo-rozwojowych jednostek naukowych oraz przedsiębiorstw - mostem dla przyszłych innowacji, gdzie procesy badawcze zostaną powiązane z rzeczywistym zapotrzebowaniem użytkowników. Z kolei preinkubatory przedsiębiorczości skupione wokół platformy PIONIER-LAB staną się nową przestrzenią informacyjno-komunikacyjną zapewniającą wsparcie i mentoring merytoryczny dla studentów, doktorantów, pracowników naukowych, konsorcjów naukowych i naukowo-przemysłowych.

Zakres rzeczowy projektu obejmuje utworzenie siedmiu laboratoriów badawczych oraz usług preinkubatora:
1. Laboratorium innowacyjnych technologii sieciowych
2. Laboratorium usług czasu i częstotliwości
3. Smart Kampus jako laboratorium Smart City.
4. Regionalne „Żywe" Laboratoria Innowacji inspirowane ICT
5. Laboratorium Usług Chmurowych
6. Laboratorium Symulacji Wieloskalowych
7. Laboratorium i usługi e-szkoleń (w zakresie PIONIER-LAB i innowacji inspirowanych technologią)
8. Usługi preinkubatora - wirtualne biuro i usługi wspólne (prawno-księgowe), praca grupowa, telementoring

Całkowita wartość projektu 525 691 452,55 PLN

Kierownik projektu dr inż. Krzysztof Bogusławski

Opiekun: