Otrzymywanie samooczyszczających się hybrydowych nanomateriałów na bazie aktywowanych włókien węglowych i modyfikowanego TiO2, przeznaczonych do produkcji filtrów, tkanin i innych wyrobów, zdolnych do oczyszczania powietrza z zanieczyszczeń chemicznych i mikrobiologicznych

Wartość projektu
1 190 000,00
PLN
Źródło finansowania
Lider IX
Okres realizacji od
Okres realizacji do
Kierownik projektu w ZUT
dr inż. Ewelina Kusiak-Nejman
Opis

Celem projektu jest przygotowanie prototypów konkretnej grupy produktów w postaci samooczyszczających się materiałów  na bazie aktywowanych włókien węglowych(ACFs) i ditlenku tytanu (TiO2), wykorzystujących zalety zjawisk-adsorpcji i fotokatalizy. Struktura wyjściowych ACFs zostanie tak zmodyfikowana, aby część powierzchni włókien pełnila rolę adsorbentu zanieczyszczeń zawartych w powietrzu, a część pokryta modyfikowanym TiO2 wykazywała podwyższoną efektywność w procesie usuwania zaadsorbowanych zanieczyszczeń. Projekt obejmuje m.in. opracowanie skutecznego sposobu immobilizacji cząstek fotokatalizatora TiO2 na nośniku stałym w postaci aktywowanych włókien węglowych, etap modyfikacji ditlenku tytanu za pomocą jonów srebra i miedzi oraz osadzenie tak przygotowanych nanocząsteczek na powierzchni ACFs i przeprowadzenie oceny efektywności otrzymanych kompozytów hybrydowych w procesie usuwania chemicznych i mikrobiologicznych zanieczyszczeń powietrza.

Opiekun: