Opracowanie genetycznego systemu identyfikacji produktów żywnościowych pochodzących z rybołówstwa i akwakultury wprowadzonych na obszar celny Unii Europejskiej

Wartość projektu
3 225 728,00
PLN
Źródło finansowania
Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 3.1 Działanie wspólne
Okres realizacji od
Okres realizacji do
Kierownik projektu w ZUT
dr inż. Magdalena Wielopolska
Opis

Stworzenie genetycznej bazy danych oraz ustalenie założeń do opracowania nowych, sprawnych metod identyfikacji produktów rybnych na potrzeby Służb Celnych oraz innych służb kontrolnych. Na podstawie charakterystycznych fragmentów genomu ryb opracowana zostanie ogólnodostępna baza danych pozwalająca na weryfikację deklarowanych gatunków ryb wprowadzanych na obszar celny UE. W ramach badań przewiduje się przeanalizowanie ok. 10 tys. prób różnych gatunków ryb. Na tej podstawie podjęta zostanie próba zidentyfikowania stad i ras lokalnych mogących ułatwić identyfikację importowanych towarów, a także określić pochodzenie konkretnych produktów rybnych. Zbieranie próbek w celu utworzenia referencyjnej bazy genetycznej ryb odbędzie się w latach 2011-2013 w krajach leżących na obszarze Azji, Afryki, Australii i Oceanii oraz Ameryki Płn. i Płd. Wytypowane państwa to najważniejsi producenci żywności pochodzenia wodnego w danych regionach świata wg statystyk FAO.
Stworzony system identyfikacji genetycznej ryb i ich przetworów wykorzystany zostanie przez Służbę Celną również w celu egzekwowania przepisów Konwencji o międzynarodowym handlu dzikimi zwierzętami i roślinami gatunków zagrożonych wyginięciem (CITES).

KONTAKT: Kierownik projektu: dr inż. Magdalena Wielopolska

Opiekun: