Hybrydowe nanomateriały ditlenek tytanu-krzem otrzymane przez kalcynację w atmosferze gazów inertnych do zastosowań w oczyszczaniu wody i powietrza

Wartość projektu
1 373 100,00
PLN
Źródło finansowania
OPUS 14
Okres realizacji od
Okres realizacji do
Kierownik projektu w ZUT
prof. dr hab. inż. Antoni Morawski
Opis

Celem badań przedstawionych w projekcie jest otrzymanie innowacyjnych nanomateriałów na bazie ditlenku tytanu modyfikowanego inkorporowanym krzemem pochodzącym z 3 aminopropylotrietoksysilanu (APTES). Istotnym elementem projektu będzie szczegółowa charakterystyka otrzymanych nanomateriałów, a przede wszystkim określenie wpływu parametrów modyfikacji na właściwości fizyko-chemiczne oraz adsorpcyjne i fotokatalitczne. Do ważnych etapów projektu, będzie należało określenie wpływu użytego prekursora krzemu oraz innych pierwiastków zawartych w prekursorze (APTES-C9H23NO3Si), w tym azotu, na strukturę TiO2. Zaproponowana preparatyka spowoduje bowiem zahamowanie procesu transformacji anatazu w rutyl jak i zapobiegnie wzrostowi krystalitów w wyższych temperaturach. Zmiany te wpłyną na wzrost aktywności fotokatalitycznej otrzymanych nanomateriałów a także polepszenie właściwości adsorpcyjnych. Aktywność fotokatalityczna nanomateriałów określona zostanie na podstawie degradacji modelowych zanieczyszczeń wodnych oraz gazowych w obecności promieniowania ultrafioletowego oraz widzialnego. W ramach projektu wykonane zostaną badania przy wykorzystaniu zaawansowanych metod analitycznych takich jak: spektroskopia elektronowego rezonansu paramagnetycznego, pomiar szybkość rekombinacji czy ustalenie modelu strukturalnego nowych nanokompozytów metodą DFT. Wyniki przeprowadzonych badań opublikowane zostaną w czasopismach zagranicznych o wysokim współczynniku impact factor. Prezentacja wyników będzie również obejmowała wystąpienia na konferencjach o zasięgu międzynarodowym jak i krajowym.

Kierownik projektu:  prof. dr hab. Antoni Waldemar Morawski

 

Opiekun: