Biotechnologiczna konwersja glicerolu do polioli i kwasów dikarboksylowych

Wartość projektu
3 040 950,04
PLN
Źródło finansowania
Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 1.1.2 Strategiczne programy badań naukowych i prac rozwojowych
Okres realizacji od
Okres realizacji do
Kierownik projektu w ZUT
prof. Artur Bartkowiak / prof. Marek Gryta
Opis

Tworzenie warunków do wzrostu konkurencyjności polskiej gospodarki opartej na wiedzy, czego elementem będzie opracowanie dwóch nowych technologii produkcji surowców do „zielonej” chemii. Projekt powinien doprowadzić do wzrostu poziomu wiedzy i umiejętności ich praktycznego wykorzystania w priorytetowej dziedzinie konwersji odnawialnych źródeł surowcowych do ważnych gospodarczo produktów przemysłowych. Realizacja tego projektu przyczyni się do wzrostu roli nauki w rozwoju gospodarczym naszego kraju i naszego regionu europejskiego.
Celem projektu jest opracowanie technologii mikrobiologicznej konwersji odpadowego glicerolu do 1,3-propanediolu i 2,3-butanediolu, będących surowcami do produkcji syntetycznych polimerów.
Badania obejmą trzy etapy:

  • pozyskanie i dobór szczepów zdolnych do konwersji glicerolu do 1,3-propanediolu (PD) i 2,3-butanediolu (BD),
  • wybór metody fermentacji i optymalizację warunków procesu fermentacji,
  • separację oraz oczyszczanie końcowych produktów.

Projekt realizowany jest przez jednostki tworzące Konsorcjum naukowe pod nazwą „Zielona Chemia” (w tym Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie).
W ramach tego projektu uczelni powierzono realizację dwóch zadań:

  1. „Ciągła fermentacja z zastosowaniem immobilizownanych mikroorganizmów” -  jednostka odpowiedzialna Zakład Opakowalnictwa i Biopolimerów;
  2. „Separacja 1,3-propanodilou” – jednostka Instytut Technologii Nieorganicznej i Inżynierii Środowiska.

KONTAKT: kierownik projektu: prof. dr hab. inż.  ARTUR BARTKOWIAK,dr hab. inż. MAREK GRYTA, profesor nadzwyczajny ZUT

Opiekun: