Badania wpływu nanocząstek na właściwości modyfikowanych membran polimerowych przeznaczonych do oczyszczania wody i ścieków

Wartość projektu
1 298 240,00
PLN
Źródło finansowania
OPUS; edycja 11
Okres realizacji od
Okres realizacji do
Kierownik projektu w ZUT
prof. dr hab. Sylwia Mozia
Opis

W ramach projektu planowane są badania nad nowymi polimerowymi membranami mikro-/ultrafiltracyjnymi modyfikowanymi nanocząstkami. Określony będzie przede
wszystkim wpływ właściwości NPs, jak również parametrów preparatyki membran na ich odporność na blokowanie i rozwój biofilmu. Jako nanocząstki zastosowane będą nanorurki
tytanowe (TNT) oraz nanomateriały otrzymane wskutek modyfikacji TNT. Planowane jest również zbadanie możliwości poprawy odporności membran na blokowanie poprzez
zastosowanie mieszanin TNT z innymi nanocząstkami.
Wyniki uzyskane w ramach projektu przyczynią się do lepszego poznania i zrozumienia wpływu nanocząstek na właściwości membran polimerowych. Badania
umożliwią sformułowanie wytycznych do dalszych prac nad wytwarzaniem innowacyjnych membran nanokompozytowych o zwiększonej odporności na blokowanie i biofouling.
Produkcja takich membran jest bardzo ważna z punktu widzenia poprawy wydajności procesów membranowych. Opracowanie i rozwój nowych, odpornych na blokowanie
membran umożliwi obniżenie kosztów eksploatacyjnych instalacji membranowych, co znajdzie przełożenie na wzrost atrakcyjności procesów membranowych jako metod
oczyszczania wody i ścieków. To z kolei przyczyni się do poprawy standardu życia ludzi (czystsza woda) i będzie mieć korzystny wpływ na środowisko (wyższa efektywność
oczyszczania ścieków).

Kierownik projektu: prof. dr hab. Sylwia Halina Mozia

Opiekun: