Badania rozpoznawcze ceramicznych, trójskładnikowych układów tlenków V2O5- Y2O3-RE2O3 (RE= Er, Tm, Sm)

Wartość projektu
47 840,00
PLN
Źródło finansowania
MINIATURA; edycja 1
Okres realizacji od
Okres realizacji do
Kierownik projektu w ZUT
dr inż. Mateusz Piz
Opis

W ramach działania naukowego przeprowadzono badania wstępne ceramicznych trójskładnikowych układów tlenków V2O5–Y2O3–RE2O3 (RE= Er, Tm, Sm, Yb), które pozwoliły ustalić warunki i metody syntez oraz podstawowe właściwości fizykochemiczne nieznanych wcześniej lub poznanych w ograniczonym zakresie faz, tj. związków i roztworów stałych tworzących się w tych układach. W tym zakresie otrzymano i scharakteryzowano fazy typu roztworu stałego zawierające różne ilości jonów iterbu(III) wbudowanych zarówno w sieć krystaliczną diwanadanu(V) itru (Y8-xYbxV2O17 dla 0<x≤2), jak i tlenku itru (Y2-xYbxO3, gdzie x>0,00 oraz x<2,00) oraz wybrane związki o wzorach ogólnych REVO4 oraz RE8V2O17.  Fazy te o potencjalnych właściwościach luminescencyjnych są półprzewodnikami o stabilności termicznej przekraczającej 1600°C. Do syntez wymienionych roztworów stałych i związków zastosowano nie tylko klasyczną metodę reakcji zachodzących w stanie stałym, ale także zmodyfikowaną metodą Pechiniego połączoną z etapem kalcynacji osadów oraz mechanochemiczną, tj. wysokoenergetycznego mielenia mieszanin reakcyjnych w młynku planetarnym. Te dwie ostatnie metody pozwoliły m.in. na otrzymanie materiałów o nanorozmiarach krystalitów. Przeprowadzone badania znacząco poszerzyły wiedzę podstawową w dyscyplinie nauki chemicznej o fazach tworzących się z udziałem tlenków pierwiastków ziem rzadkich oraz wskazały na konieczność kontynuowania prac zmierzających do znalezienia obszarów zastosowania dla tego typu materiałów ceramicznych.

Z danych literaturowych wynika bowiem, że fazy tworzące się z udziałem związków pierwiastków ziem rzadkich często wykazują właściwości luminescencyjne i z tego względu stanowią one komponenty zaawansowanych materiałów ceramicznych, które znajdują zastosowanie np. w optyce, elektronice, optoelektronice czy informatyce.

Kierownik projektu: dr inż. Mateusz Piz

Opiekun: