Badania rozpoznawcze ceramicznych, trójskładnikowych układów tlenków V2O5- Y2O3-RE2O3 (RE= Er, Tm, Sm)

Wartość projektu
47 840,00
PLN
Źródło finansowania
MINIATURA; edycja 1
Okres realizacji od
Okres realizacji do
Kierownik projektu w ZUT
dr inż. Mateusz Piz
Opis

Prace rozpoznawcze ceramicznych, trójskładnikowych układów tlenków V2O5-Y2O3-RE2O3 (RE= Er, Tm, Sm) zostaną rozpoczęte przede wszystkim od badań pseudodwuskładnikowych układów Y8V2O17–RE8V2O17 stanowiących ich przekroje, tj. jedne z hipotetycznych linii ich koniugacji.
W celu stwierdzenia jakie fazy tworzą się w wybranych przekrojach w atmosferze powietrza, zostaną przeprowadzone w pierwszej kolejności syntezy próbek sporządzonych z tlenków V2O5, Y2O3, RE2O3 (RE= Er, Tm, Sm) o składach tak dobranych, aby reprezentowały cały zakres stężeń składników wybranych przekrojów (~10 próbek/1przekrój).
Skład fazowy próbek po poszczególnych kilkudziesięcio-godzinnych etapach ich ogrzewania w temperaturach z zakresu od 600 do ~1500ºC będzie ustalany na podstawie badań metodą XRD.
W przypadku stwierdzenia, że otrzymano próbki jednofazowe zostaną przeprowadzone badania w celu ustalenia składu chemicznego tworzącej się nowej fazy oraz jej podstawowych danych krystalograficznych czy stabilności termicznej.
Do badań wstępnych otrzymanych i nieznanych wcześniej faz będą wykorzystane metody XRD, DTA-TG, IR oraz UV-Vis-DRS. Dodatkowo w ramach tego projektu zostaną podjęte próby otrzymania zarówno składników przekroju, tj. Y8V2O17 i RE8V2O17 jak i nowych materiałów ceramicznych metodą hydrotermalną przy użyciu autoklawu. W metodzie tej będą wykorzystane zarówno tlenki V2O5, Y2O3, RE2O3 rozpuszczone w HNO3 jak i inne ich prekursory (alkoholany, chlorki).
Wyniki badań w ramach tego projektu pozwolą na wykazanie, czy w badanych układach tworzą się nieznane wcześniej fazy stałe, a także będą stanowić podstawę do kontynuowania badań w celu uzyskania charakterystyki fizykochemicznej tych faz stałych, co pozwoli w przyszłości na zaprojektowanie nowych materiałów ceramicznych o pożądanych właściwościach.

Kierownik projektu: dr inż. Mateusz Piz

Opiekun: