Analiza wpływu domieszki nanostruktur krzemionkowo-magnetytowych typu core-shell na właściwości mechaniczne i osłonowe kompozytów cementowych na bazie kruszyw ciężkich

Wartość projektu
994 340,00
PLN
Źródło finansowania
OPUS; edycja 8
Okres realizacji od
Okres realizacji do
Kierownik projektu w ZUT
dr hab. Elżbieta Horszczaruk
Opis

Najważniejsze osiągnięcia projektu to:
1. Zbadanie wpływu litej i mezoporowatej otoczki ditlenku krzemu na stabilność termiczną rdzenia z nanomagnetytu w zakresie temperatury: 100-600°C.
2. Opracowanie skutecznej metody aplikacji nano-Fe3O4 oraz nano-Fe3O4/SiO2 do kompozytów cementowych.
3. Zbadanie mechanizmów wzmocnienia struktury matrycy cementowej przez zastosowanie struktur rdzeńotoczka w postaci nano-Fe3O4/SiO2 w warunkach oddziaływania wysokiej temperatury.
4. Potwierdzenie korzystnego wpływy zastosowania nano-Fe3O4/SiO2 na strukturę kompozytów cementowych w obszarze strefy kontaktowej kruszywo-zaczyn
5. Zbadanie potencjału aplikacyjnego zastosowania nanostruktur nano-Fe3O4/SiO2 jako domieszki poprawiającej właściwości osłonowe i mechaniczne kompozytów cementowych (zaczyny, zaprawy, betony) w warunkach oddziaływania wysokiej temperatury.
6. Opracowanie metody pozyskiwania odpadu powstałego z procesu syntezy nanokrzemionki poprzez separację otrzymanego nanomateriału od pozostałych substratów za pomocą metod: destylacji, filtracji orazodwirowania.

Dzięki zrealizowanym badaniom nauka wzbogaciła się o nowe dane w zakresie możliwości wykorzystania nanomateriałów w budowlanych kompozytach cementowych, nadając im inne właściwości funkcjonalne. Opracowana domieszka na bazie nanostruktur magnetytowo-krzemionkowych może przyczynić się do opracowania skutecznego materiału naprawczego na bazie kompozytów cementowych do obiektów budowlanych narażonych na promieniowanie jonizujące i wysoką temperaturę. Zebrane w ramach realizacji projektu wyniki stanowią silne podwaliny pod dalsze badania w tym kierunku.

 

Opiekun: