Analiza mutacji zaburzających tworzenie nalotu woskowego u żyta oraz ocena ich wpływu na cechy morfologiczne, biochemiczne i fizjologiczne

Wartość projektu
1 170 480,00
PLN
Źródło finansowania
OPUS; edycja 9
Okres realizacji od
Okres realizacji do
Kierownik projektu w ZUT
dr hab. Beata Myśków
Opis

Głównym celem badań jest analiza czterech mutacji powodujących zaburzenia w tworzeniu nalotu woskowego na zielonych częściach roślin żyta.
1.    Planowana jest identyfikacja i ustalenie lokalizacji chromosomowych badanych genów na mapach genetycznych.
2.    Podjęta zostanie próba zidentyfikowania produktów kodowanych przez badane geny, przez analizę transkryptomu i składu chemicznego woskowej okrywy.
3.    Kolejnym celem jest ocena możliwych efektów plejotropowych genów przez określenie ich wpływu na wybrane cechy morfologiczne i fizjologiczne.
4.    Ponadto ustalona zostanie rola nalotu woskowego w ochronie roślin przed utratą wody w warunkach normalnych i w stanie deficytu wody (suszy glebowej).

Projekt realizowany jest przez konsorcjum w składzie:

  • Lider: ZUT w Szczecinie
  • Partner: Instytut Fizjologii Roślin im.Franciszka Górskiego PAN  z Krakowa

Kierownik projektu: dr hab. Beata Myśków

Opiekun: