Aktywność turystyczna na przygranicznych obszarach chronionych na przykładach Parku Narodowego ‘Ujście Warty’ i ‘Dolina Dolnej Odry’ – TAPA

Wartość projektu
36 402,00
EURO
Źródło finansowania
Polsko-Niemiecka Fundacja na rzecz Nauki
Okres realizacji od
Okres realizacji do
Kierownik projektu w ZUT
dr inż. Wojciech Zbaraszewski
Opis

Celem projektu jest identyfikacja barier rozwoju turystyki na polskich i niemieckich obszarach chronionych, a także możliwości rozwoju turystyki transgranicznej z perspektywy walorów, jakie oferują cenne obszary chronione po obu stronach granicy. Badania zmierzają do identyfikacji barier, stanu obecnego i możliwości rozwoju zrównoważonych form turystyki na cennych obszarach przyrodniczych, które stanowią bogactwo pogranicza polsko-niemieckiego. W ramach projektu zostaną sformułowane odpowiedzi na następujące pytania badawcze:

  • jaki jest potencjał turystyczny obu parków Narodowych Doliny Dolnej Odry i Ujścia Warty
  • jakie istnieją luki informacyjne i jakie bariery uniemożliwiają intensyfikacja przepływu transgranicznego turystów, w odniesieniu do obszarów chronionych po obu stronach granicy
  • jaka jest gotowość do zapłaty za zwiedzanie obszarów chronionych po każdej stronie granicy w populacji polskiej i niemieckiej.

Wyniki pozyskane w ramach projektu powinny pomóc w zwiększeniu wzajemnego zainteresowania, a tym samym przyczynić się do poprawy wzajemnego zrozumienia oraz zachęcanie do wspólnej identyfikacji regionu w dłuższej perspektywie. Wyniki i doświadczenia nabyte w ramach tego projektu zostaną rozpowszechnione, zarówno na poziomie naukowym jak i wśród praktyków. Studenci z uniwersytetów w Greifswaldzie i w Polsce biorący udział w prowadzonym projekcie inicjują nowe powiązania międzynarodowe.

KONTAKT: wzbaraszewski@zut.edu.pl

Opiekun: