Akredytacja zagraniczna pn. „EUR-ACE® Label” dla Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki dla kierunku: mechanika i budowa maszyn w 2019 roku

Wartość projektu
14 700,00
PLN
Źródło finansowania
POWER
Okres realizacji od
Okres realizacji do
Kierownik projektu w ZUT
Małgorzata Garbiak
Opis

Wydział Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki (WIMiM) Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie (ZUT) uzyskał,  w ramach projektu „Akredytacja zagraniczna” prowadzonego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, dofinansowanie procedury ubiegania się o europejski certyfikat jakości kształcenia EUR-ACE ® Label dla trzech kierunków kształcenia: inżynieria materiałowa, transport w 2018 roku oraz mechanika i budowa maszyn na 2019 rok.    
Certyfikat ten będzie zdobywany zgodnie z procedurą przeprowadzaną przez Komisję Akredytacyjną Uczelni Technicznych (KAUT), a celem jego pozyskania jest: zwiększenie poziomu umiędzynarodowienia kształcenia poprzez wzrost atrakcyjności oferty edukacyjnej dla zagranicznych studentów i naukowców, podwyższenie jakości kształcenia na kierunkach studiów inżynierskich pierwszego i drugiego stopnia prowadzonych na WIMiM oraz poprawa konkurencyjności kształcenia poprzez zapewnianie dodatkowej motywacji potencjalnym studentom do wyboru programu studiów posiadających certyfikat EUR-ACE ® Label. Podjęcie wysiłku uzyskania certyfikatu zagranicznego znakomicie wypełnia cele postawione w „Strategii rozwoju Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie na lata 2011-2020” oraz w „Strategii internacjonalizacji kształcenia Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie na lata 2013-2020” oraz  postulaty, które zostaną osiągnięte wraz z uzyskaniem certyfikatu EUR-ACE ® Label:
a)    weryfikacja wysokiej jakości kształcenia inżynierów, zgodnie ze standardami ustanowionymi przez organizacje zawodowe krajowe i międzynarodowe,
b) sukcesywne podnoszenie umiejętności kadry dydaktycznej w zakresie nowoczesnych metod nauczania oraz przybliżenie (poprzez szkolenia) procedur formalno-prawnych procesu bolońskiego,
c) utrzymanie na bardzo wysokim poziomie bazy dydaktycznej (pomieszczenia dydaktyczne, aparatura laboratoryjna, infrastruktura informatyczna, itp.) oraz udoskonalanie organizacji i zarządzania procesem dydaktycznym,
d) ogólnie dostępna informacja dla potencjalnych studentów, że program posiada certyfikację EUR-ACE ® Label.    
Argumentując celowość podjętych działań zmierzających do uzyskania certyfikatu EUR-ACE ® Label nie sposób pominąć korzyści jakie osiągną studenci i absolwenci certyfikowanych kierunków studiów:    
a) gwarancja, że programy studiów posiadające EUR-ACE ® Label spełniają międzynarodowe standardy kształcenia i są rozpoznawane przez pracodawców w kraju, Europie i na świecie,    
b) wprowadzenie ułatwień przy aplikacji składanych przez absolwentów studiów I stopnia posiadające EUR-ACE ® Label na studia II stopnia oraz absolwentów studiów II stopnia na studia doktoranckie,
c)  zapewnienie, że w krajach o regulowanych zawodach inżynierskich, programy posiadające EUR-ACE ® Label spełniają warunki niezbędne do uzyskania tytułu „Registered or chartered engineer”,
d) ułatwienie absolwentom kierunków posiadających EUR-ACE ® Label mobilności zgodnie
z zaleceniami dyrektywy EU „Directive on Recognition of Professional Qualification”,
e)    EUR-ACE ® Label jest standardem kształcenia pozwalającym na uzyskanie karty zawodowej zgodnie z zasadami FEANI – FEANI automatycznie zalicza programy kształcenia posiadające EUR-ACE ® Label jako uprawnione do uzyskania tytułu Eur Ing. Uzyskanie przez wydział akredytacji zagranicznej
w postaci certyfikatu EUR-ACE ® Label zapewni naszym studentom, absolwentom i pracownikom pełnoprawne członkostwo w europejskiej przestrzeni edukacyjnej, badawczej oraz szeroko pojętym europejskim rynku pracy.

Kierownik projektu: Małgorzata Garbiak, gosiag@zut.edu.pl

Opiekun: