Projekt ZUT 2.0

logosyzut20.jpg

W okresie od 1 września 2018 do 31 sierpnia 2022 Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
realizuje projekt pod nazwą "ZUT 2.0 - Nowoczesny Zintegrowany Uniwersytet", mający na celu podniesienie konkurencyjności ZUT poprzez zintegrowanie działań modernizacyjnych w ramach wszystkich aktywności Uczelni.

 

NAZWA PROJEKTU
Projekt pn. „ZUT 2.0 – Nowoczesny Zintegrowany Uniwersytet”
Podpisana umowa o dofinansowanie z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju: nr POWR.03.05.00-00-Z205/17 z dnia 23.03.2018 r.

CELE PROJEKTU
Celem głównym projektu jest podniesienie do 2022 roku konkurencyjności ZUT w Szczecinie w nauce i edukacji na arenie krajowej i międzynarodowej poprzez zintegrowanie działań modernizacyjnych wszystkich aktywności ZUT (dydaktyki, badań naukowych, administracji, kadry zarządzającej, naukowej i dydaktycznej).
Cele szczegółowe:
•    Zwiększenie jakości i efektywności kształcenia na studiach doktoranckich
•    Podniesienie kompetencji osób uczestniczących w edukacji na poziomie wyższym, odpowiadających potrzebom gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa
•    Wsparcie zmian organizacyjnych i podniesienie kompetencji kadr w systemie szkolnictwa wyższego
Poprawa dostępności międzynarodowych programów kształcenia dla osób uczestniczących w edukacji na poziomie wyższym z Polski oraz dla cudzoziemców   

GRUPA DOCELOWA
•    studenci studiów I i II st. wszystkich kierunków na ZUT; wsparciem objęte będą osoby rozpoczynające edukację wg zmodyfikowanych programów kształcenia oraz obecni studenci
     ostatnich, którym do zakończenia kształcenia pozostało max. 4 semestry
•    doktoranci ZUT, w tym zarówno doktoranci obecnie realizowanych programów doktorskich, jak i przyszli doktoranci w ramach nowo utworzonej szkoły doktorskiej
•    kadra dydaktyczna ZUT
•    kadra administracyjna i zarządzająca ZUT
W sumie liczba osób objętych wsparciem: 1270

SZCZEGÓŁY PROJEKTU
W ramach projektu realizowane będą moduły:
                                                                1) Moduł programów kształcenia;
                                                                2) Moduł podnoszenia kompetencji;
                                                                5) Moduł studiów doktoranckich;
                                                                6) Moduł zarządzania w instytucjach szkolnictwa wyższego.

W ramach projektu realizowane będą także działania restrukturyzacyjne w obszarze zarządzania uczelnią.
Zadanie zaplanowane w projekcie:  
1/ Unowocześnienie programów nauczania na I i II stopniu studiów.
2/ Podniesienie kluczowych kompetencji studentów.
3/ Studia doktoranckie na miarę XXI wieku.
4/ Podniesienie kompetencji kadry dydaktycznej.
5/ Nowoczesne zarządzanie uczelnią oraz tworzenie otwartych zasobów edukacyjnych.
6/ Podniesienie kompetencji zarządczych kadry kierowniczej i administracyjnej.
7/ Restrukturyzacja modelu zarządzania uczelnią.

PLANOWANE EFEKTY
•    min. 737 studentów, którzy podniosą kompetencje w ramach działań uczelni wspartych z EFS
•    min. 80 absolwentów programów studiów doktoranckich dofinansowanych ze środków EFS
•    min. 220 pracowników uczelni (kadra dydaktyczna), którzy dzięki wsparciu z EFS podnieśli swoje kompetencje dydaktyczne i wykorzystali je podczas prowadzenia zajęć
•    min. 144 pracowników uczelni (kadra administracyjna i zarządzająca), którzy dzięki wsparciu z EFS podnieśli swoje kompetencje zarządcze
•    min. 30 % studentów objętych wsparciem będzie kontynuowało kształcenie lub podejmie zatrudnienie w ciągu 6 miesięcy od zakończenia kształcenia
•    8 unowocześnionych (nowych i zmodyfikowanych) programów kształcenia
•    utworzenie szkoły doktorskiej
•    min. 30 interdyscyplinarnych prac doktorskich powstałych w ramach funkcjonowania programów doktorskich.        

FINANSOWANIE PROJEKTU
Projekt finansowany jest ze środków unijnych, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.
Wartość projektu: 9 085 273,78 PLN, wartość dofinansowania: 8 812 715,56 PLN.

SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM UDZIELANIA WSPARCIA dostępny na bieżąco.