Zdjęcie aktualności

Aktualności

Informacje o konkursach, stażach, wydarzeniach istotnych dla nauki i biznesu.

Aktualności RCIiTT

22.01.2018

III konkurs w ramach Polsko-Niemieckiej Współpracy

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) wraz z Federalnym Ministerstwem Edukacji i Badań Naukowych (BMBF) ogłosiły otwarcie konkursu na wspólne projekty badawczo-rozwojowe w obszarze „DIGITIZATION of ECONOMY”.

Zakres tematyczny konkursu: Healthcare Industry/Medical Technology Telemedicine and Telediagnostics Digital diagnostic support Smart surgery Do konkursu mogą przystąpić polsko-niemieckie konsorcja badawcze, w skład których wchodzi konsorcjum naukowe z Polski oraz konsorcjum naukowe z Niemiec. Konsorcjum naukowe z Polski powinno być złożone z: co najmniej jednego przedsiębiorcy spełniającego kryteria mikro-, małego, średniego przedsiębiorstwa (MŚP); lub co najmniej jednego start-upu (przedsiębiorcy istniejący krócej niż rok); i co najmniej jednej jednostki naukowej będącej organizacją prowadzącą badania i upowszechniającą wiedzę. Nabór wniosków jest jednoetapowy. Wniosek należy przesłać w wersji elektronicznej do 13 kwietnia 2018r. Dofinansowanie może być przyznane wyłącznie na realizację projektów, w których...» Czytaj dalej
Programy Badawcze
22.01.2018

9 edycja konkursu Eurostars-2

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju informuje, iż trwa nabór wniosków w 9 konkursie programu Eurostars-2 Cut-off 9. Konkurs adresowany jest do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, którzy prowadzą prace B+R. W konkursie obowiązkowe jest nawiązanie współpracy międzynarodowej.

Program Eurostars-2 ma na celu wsparcie mikro-, małych lub średnich przedsiębiorców, prowadzących działalność w zakresie badań i rozwoju, poprzez współfinansowanie ich prorynkowych projektów badawczych we wszelkich dziedzinach. W ramach Programu oferowane jest wsparcie finansowe ze środków krajowych i unijnych dla projektów realizowanych przez mikro-, małych lub średnich przedsiębiorców we współpracy z partnerami międzynarodowymi (m.in. ośrodki badawcze, szkoły wyższe lub przedsiębiorstwa). W ramach konkursu nie ma ograniczeń dotyczących tematyki składanych wniosków . Składane projekty powinny dotyczyć dowolnego sektora technologii, mieć cywilne zastosowanie oraz być nakierowane na rozwój nowego produktu, procesu lub usługi. Elementem niezbędnym do złożenia wniosku jest także plan wdrożenia...» Czytaj dalej
Programy Badawcze
22.01.2018

ERA-NET NEURON Cofund – konkurs finansujący badania w dziedzinie neurologii

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju informuje o trwającym naborze wniosków do III międzynarodowego konkursu w ramach ERA-NET NEURON Cofund, który skupia się na finansowaniu badań obejmujących zagadnienia z zakresu neurologii.

Propozycje badań powinny obejmować przynajmniej jeden z następujących obszarów: The NEURON funding organizations particularly wish to promote multi-disciplinary work and trans-lational research proposals that combine basic and clinical approaches. For many research ques-tions, collaboration within a consortium of psychiatrists and neurologists is important and therefore encouraged, where appropriate, along with fundamental neuroscientists, and disciplines with spe-cific expertise such as e.g. neuro-pediatricians. Research proposals should cover at least one of the following areas: Fundamental research on the pathogenesis, aetiology and resilience mechanisms of mental disorders. This may include the development of innovative or shared resources and technologies. The relevance of the...» Czytaj dalej
Programy Badawcze
22.01.2018

JPND – konkurs z zakresu chorób neurodegeneracyjnych

Narodowe Centrum Badan i Rozwoju poinformowało o trwającym naborze Joint Programming on combating Neurodegenerative Diseases (JPND) wniosków do międzynarodowego programu JPND, który skupia się na finansowaniu badań obejmujących zagadnienia dotyczące chorób neurodegeneracyjnych.

Zakres tematyczny konkursu: Celem zaproszenia jest ustanowienie ograniczonej liczby ambitnych, innowacyjnych, wielonarodowych i multidyscyplinarnych wspólnych projektów badawczych dotyczących opieki zdrowotnej i opieki społecznej na poziomie makro (system i infrastruktura), a także na indywidualnych poziomach pacjentów, ich opiekunów i rodzin. Ocena mocnych i słabych stron formalnego i nieformalnego podejścia do opieki i istniejąca infrastruktura jest wstępem do wdrażania udoskonalonych, opartych na dowodach metod leczenia, a tym samym poprawy jakości życia osób dotkniętych chorobami neurodegeneracyjnymi i jakości opieki. Propozycje dotyczące zdrowia i opieki społecznej mogą dotyczyć pacjentów z jedną lub kilkoma z następujących chorób neurodegeneracyjnych: Alzheimer’s disease and other dementias Parkinson’s disease...» Czytaj dalej
Programy Badawcze
19.01.2018

I konkurs ERA-NET Co-Fund SusCrop w obszarze rolnictwa

Otwarto nabór wniosków do I konkursu na międzynarodowe projekty badawcze w ramach Programu ERA-NET Co-Fund SusCrop - ERA-NET on Sustainable Crop Production. Jego tematyka obejmuje zagadnienia z zakresu zrównoważonej produkcji roślinnej i rolnictwa.

Projekty powinny dotyczyć co najmniej jednego z poniższych tematów: 1. Enhancement of predictive breeding technologies and development of new genotypes leading to new phenotypes and crop varieties for improvement of plant health, protection, production and resilience; 2. Development and exploitation of novel integrated pest and crop management methods and practices; 3. Improvement of resource-use efficiency of crops and cropping systems; 4. Systemic research on agricultural crops as part of an ecosystem including interactions between plants and other organisms (“the plant as a meta-organism”). Do konkursu mogą przystąpić międzynarodowe konsorcja składające się z co najmniej 3 partnerów z 3 różnych krajów...» Czytaj dalej
Programy Badawcze
19.01.2018

ERA-CVD Cardiovascular Diseases

Trwa nabór wniosków do III międzynarodowego konkursu w ramach programu ERA-CVD Cardiovascular Diseases z zakresu chorób sercowo-naczyniowych.

Zakres tematyczny konkursu: The consortia should be based on complementarities and sharing of expertise in the field of cardiovascular disease, with a clear translational research approach. The call aims to pro-mote co-operation and interchange between Early Career Scientists and thus enable international collaboration and new consortia establishment in cardiovascular research. Cardiovascular disease research can comprise hypertensive, ischaemic, pulmonary heart diseases and diseases of pulmonary circulation, other forms of heart disease, diseases of arteries, arterioles and capillaries and congenital malformations of cardiac chambers and connections and cardiac septa (analogues to ICD-10). Propozycje badań powinny uwzględniać poniższe aspekty przekrojowe: • Interdisciplinary approach,...» Czytaj dalej
Programy Badawcze
18.01.2018

Poszukujemy przedsiębiorstw zainteresowanych komercjalizacją technologii prozdrowotnego produktu spożywczego

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie zaprasza do zgłaszania zainteresowania komercjalizacją technologii pt. „Sposób wytwarzania prozdrowotnego produktu spożywczego” oraz „Prozdrowotny produkt spożywczy” powstałych w wyniku realizacji projektu PO IG 2007-2013 Priorytet 1 „Badanie i rozwój nowoczesnych technologii” Poddziałanie 1.3.1. „Prozdrowotne dodatki do żywności zawierające immobilizowane nienasycone kwasy tłuszczowe oraz bakterie probiotyczne otrzymywane metodą suszenia rozpyłowego”.

Obydwie technologie zostały objęte ochroną patentową ( patent przyznany ) w Urzędzie Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej i udostępnione są na zasadzie licencji otwartej, co oznacza możliwość udzielenia licencji pełnej i niewyłącznej , a opłata licencyjna nie może przekraczać 10% korzyści uzyskanych przez licencjobiorcę w każdym roku korzystania z wynalazku, po potrąceniu nakładów (podstawa prawna: Ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej, Artykuł 80). Jeżeli umowa licencyjna nie stanowi inaczej, Licencjobiorca uiszcza maksymalną opłatę (10%) w terminie miesiąca po zakończeniu każdego roku kalendarzowego, w którym licencjobiorca korzystał z wynalazku. Zainteresowanym podmiotom może być udzielona licencja na jedną lub na...» Czytaj dalej
Transfer Technologii
16.01.2018

II konkurs w programie sektorowym IUSER

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło terminy naboru wniosków do programu sektorowego (działanie 1.2 POIR) IUSER, który jest przeznaczony na finansowanie krajowego sektora producentów urządzeń i systemów do generowania energii i zarządzania jej dystrybucją.

Program jest istotnym elementem strategii Krajowej Izby Gospodarczej Elektroniki i Telekomunikacji . Dofinansowanie udzielone będzie na realizację projektów, które obejmują badania przemysłowe i prace rozwojowe albo prace rozwojowe, które mogą być uzupełnione o prace przedwdrożeniowe sektora energetycznego . O wsparcie ubiegać się mogą zarówno pojedyncze przedsiębiorstwa, jak i zrzeszone w konsorcjum. Projekt dofinansowany w ramach konkursu musi dotyczyć wyłącznie jednego z tematów wymienionych w zakresie tematycznym konkursu : Obszar badawczy A: Magazynowanie energii w systemach użytkowników końcowych; Obszar badawczy B: Sterowanie generacją i energią w układach rozsianych użytkowników końcowych; Obszar badawczy C: Technologie w obszarze systemów i urządzeń zwiększania efektywności...» Czytaj dalej
Programy Badawcze
15.01.2018

CORE 2018 – VII konkurs w ramach współpracy polsko-luksemburskiej

Agencja luksemburska Fonds National de la Recherche (FNR) ogłasza nabór wniosków do konkursu CORE 2018, w ramach bilateralnej, polsko-luksemburskiej współpracy. Tematyka konkursu dotyczy innowacji w usługach.

Zakres tematyczny konkursu - obszar Innovation in Services obejmuje następujące zagadnienia: projektowanie usług dla biznesu rozwój i działanie systemów finansowych bezpieczeństwo informacji działanie sieci telekomunikacyjnych i multimediów. Procedura aplikacyjna jest jednoetapowa, wnioski można składać przez system internetowy do 18 kwietnia 2018 r. Wybrane w procedurze konkursowej projekty otrzymają dofinansowanie zarówno z NCBR , jak i FNR , zgodnie z zasadami krajowymi. Dodatkowe informacje o konkursie znajdują się na stronie NCBR oraz FNR» Czytaj dalej
Programy Badawcze
15.01.2018

Centrum Zarządzania Projektami w RCIiTT

Z dniem 1 stycznia 2018 r., w celu kompleksowej obsługi projektów badawczych, projektów z funduszy zewnętrznych oraz projektów i programów międzynarodowych, w strukturze organizacyjnej Regionalnego Centrum Innowacji i Transferu Technologii (RCIiTT) utworzone zostało Centrum Zarządzania Projektami (CZP).

Centrum Zarządzania Projektami przejęło zadania istniejącego dotychczas w administracji centralnej Działu Obsługi Funduszy Zewnętrznych oraz zadania Działu Nauki w zakresie obsługi projektów badawczych oraz Regionalnego Centrum Innowacji i Transferu Technologii w zakresie obsługi projektów i programów międzynarodowych, w tym z UE. Nadrzędnym zadaniem Centrum jest całościowa organizacja działań w pozyskiwaniu i rozliczaniu środków finansowych na działalność naukową, badawczą, rozwojową oraz wdrożeniową. Dnia 3 stycznia w Centrum uruchomiony został punkt informacyjny tzw. „one-stop-shop” , gdzie pracownicy uczelni pozyskają informacje nt. dostępnych zewnętrznych źródeł finansowania . Działalność CZP ma ułatwić pracownikom uczelni realizację projektów ze środków zewnętrznych, a także znacznie przyspieszyć wewnętrzne...» Czytaj dalej
Programy Badawcze
11.01.2018

Konkurs w ramach RPO WZ 1.1.

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Działania 1.1 Projekty badawczo – rozwojowe przedsiębiorstw Typ projektu 2 Projekty badawczo – rozwojowe przedsiębiorstw wraz z przygotowaniem do wdrożenia w działalności gospodarczej.
Numer konkursu: RPZP.01.01.00-IZ.00-32-004/18

W ramach niniejszego konkursu możliwe jest dofinansowanie projektów badawczo-rozwojowych przedsiębiorstw wraz z przygotowaniem do wdrożenia w działalności gospodarczej. Konkurs dedykowany jest następującym specjalizacjom: wielkogabarytowe konstrukcje wodne i lądowe, zaawansowane wyroby metalowe,produkty drzewno-meblarskie, opakowania przyjazne środowisku, produkty inżynierii chemicznej i materiałowej, nowoczesne przetwórstwo rolno-spożywcze, multimodalny transport i logistyka, produkty oparte na technologiach informacyjnych. Maksymalna wartość wydatków kwalifikowanych projektu wynosi 5 000 000 zł Szczegółowe warunki konkursu. Nabór wniosków trwa do 02.03.2018 r. Do dnia 10.02.2018 r. należy złożyć z CZP wypełniony i podpisany formularz zgłoszeniowy projektu. Osoba kontaktowa: Joanna Wójtowicz, Joanna.Wojtowicz@zut.edu.pl , 91 449 41 18» Czytaj dalej
Programy Badawcze
11.01.2018

RCIiTT ZUT rekrutuje - Konsultant Enterprise Europe Network / Specjalista ds. komercjalizacji

Poszukujemy do swojego zespołu kreatywnej, dynamicznej i doświadczonej osoby na stanowisko "Konsultanta Enterprise Europe Network / Specjalisty ds. komercjalizacji"

Poszukujemy do swojego zespołu nowej osoby, zainteresowanej zatrudnieniem na pełny etat do końca 2018r. z możliwością przedłużenia do końca 2020r. Opis stanowiska, wymagania i wszelkie inne informacje dostępne w ogłoszeniu poniżej oraz w załączniku (PDF) Wszystkim nadsyłającym dokumenty aplikacyjne dziękujemy za zainteresowanie naszą ofertą, zastrzegamy sobie jednocześnie możliwość odpowiedzi jedynie na wybrane aplikacje.» Czytaj dalej
Transfer Technologii