Zdjęcie aktualności

Aktualności

Informacje o konkursach, stażach, wydarzeniach istotnych dla nauki i biznesu.

Aktualności RCIiTT

13.02.2018

Szkolenie dla studentów i doktorantów ZUT pn. „Podstawy Design Thinking - tworzenie innowacyjnych produktów i usług”

Serdecznie zapraszamy studentów i doktorantów ZUT na szkolenie pn. „Podstawy Design Thinking - tworzenie innowacyjnych produktów i usług”, które odbędzie się 9 marca 2018 r.

Design Thinking to metoda tworzenia innowacyjnych produktów i usług w oparciu o głębokie zrozumienie problemów i potrzeb użytkowników. Celem szkolenia jest przekazanie podstaw metodyki kreowania i wdrażania nowatorskich rozwiązań m.in. w postaci nowych produktów czy usług. Na szkoleniu dowiesz się jak dobrze rozpoznać potrzeby potencjalnych klientów, jak dobrze zdefiniować problem oraz wygenerować jego rozwiązanie a następnie przetestować go na grupie docelowej. Rejestracja trwa do 6 marca 2018 r.» Czytaj dalej
Szkolenia
09.02.2018

Benchmarking innowacyjności 

Zapraszamy do skorzystania z bezpłatnej usługi audytu innowacyjności „Innovation Health Check”, oferowanej przez Regionalne Centrum Innowacji i Transferu Technologii ZUT. 

Oferowana usługa pozwala: ocenić kondycję przedsiębiorstwa w obszarze innowacyjności, zidentyfikować przewagi konkurencyjne oraz obszary warte zwrócenia uwagi, zaproponować plan działania i pomóc w jego finalnym wdrożeniu. Przygotowane narzędzie pełni trzy role: Uczestnikom spotkania pozwala ocenić kondycję firmy w poszczególnych obszarach w formie samooceny (self-assessment) ze wsparciem moderatora. Porównuje się wyniki firmy z wynikami innych europejskich przedsiębiorstw, które poddały się badaniu (wyniki są w pełni zanonimizowane). Raport z audytu może być załącznikiem do regionalnych, krajowych oraz międzynarodowych wniosków o dofinansowanie, potwierdzającym innowacyjność firmy i chęć rozwoju m.in. przez inwestycje w innowacje. Jest dokumentem, który wydatnie zwiększa szanse na pozyskanie dofinansowania. Jak...» Czytaj dalej
Transfer Technologii
07.02.2018

"ZUT 2.0 – Nowoczesny Zintegrowany Uniwersytet" projekt w ramach Działania 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych na drugim miejscu listy rankingowej NCBR

Wniosek o dofinansowanie złożony w ramach programu POWER, "Działanie 3.5. Kompleksowe programy szkół wyższych" został oceniony pozytywnie i znalazł się na drugim miejscu listy rankingowej opublikowanej przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.

Celem projektu jest podniesienie do 2022 r. konkurencyjności ZUT w nauce i edukacji na arenie krajowej i międzynarodowej. Zostanie on osiągnięty poprzez zintegrowanie działań modernizacyjnych wszystkich aktywności ZUT (dydaktyki, badań naukowych, administracji, kadry zarządzającej, naukowej i dydaktycznej). Główne działania: Unowocześnienie programów nauczania na I i II stopniu studiów (np. modernizacja kierunku Informatyka S1, utworzenie nowego kierunku Inżynieria chemiczna S1 w j. angielskim, modernizacja kierunków: biotechnologia, automatyka i robotyka, architektura i urbanistyka, biotechnologia, budownictwo), w tym prowadzenie zajęć przez przedstawicieli firm i wykładowców z zagranicy, a także wzmocnienie umiędzynarodowienia poprzez realizację programów w jęz. angielskim. Podniesienie kluczowych kompetencji studentów poprzez warsztaty,...» Czytaj dalej
Programy Badawcze
05.02.2018

CERIC-ERIC: nabór wniosków o dostęp do ośrodków badawczych

Działające pod auspicjami Komisji Europejskiej Konsorcjum Środkowoeuropejskiej Infrastruktury Badawczej CERIC-ERIC po raz kolejny zaprasza do bezpłatnego korzystania ze swojej infrastruktury badawczej. Oferta CERIC-ERIC skierowana jest do naukowców z takich dziedzin jak: biologia, medycyna, farmakologia, biotechnologia; chemia; fizyka; elektronika, nanotechnologia; geologia; ochrona środowiska i inżynieria materiałowa.

Konsorcjum Środkowoeuropejskiej Infrastruktury Badawczej ( Central European Research Infrastructure Consortium ) CERIC-ERIC skupia wyspecjalizowane laboratoria i ośrodki badawcze z Europy Środkowej. Polskę reprezentuje w nim Narodowe Centrum Promieniowania Synchrotronowego SOLARIS z Krakowa. Konsorcjum działa pod auspicjami Komisji Europejskiej. Członkami organizacji są Austria, Chorwacja, Czechy, Polska, Rumunia, Serbia, Słowenia, Węgry i Włochy. Siedziba CERIC-ERIC znajduje się w Trieście (Włochy). W ramach naboru można ubiegać się o dostęp do następujących ośrodków: Włochy: Synchrotron Elettra Węgry: Budapesztańskie Centrum Neutronowe Chorwacja: Akceleratory Jonów – Instytut Ruđera Boškovicia Austria: Uniwersytet Techniczny w Grazu, Instytut Chemii Nieorganicznej Czechy: Laboratorium Fizyki Powierzchni, Uniwersytet Karola Rumunia: Laboratorium Struktur...» Czytaj dalej
Programy Badawcze
05.02.2018

Oferty współpracy w programie HORYZONT 2020

Aktualne oferty w programie H2020 w lutym 2018r.

W załączniku znajdują się propozycje współpracy w ramach międzynarodowych projektów. Prosimy o zwrócenie uwagi na terminy zgłaszania zainteresowania poszczególnymi profilami. W przypadku jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt w RCIiTT z p. Katarzyną Bartkowiak: kbartkowiak@zut.edu.pl lub 91 449 43 91.» Czytaj dalej
Programy Badawcze
02.02.2018

Konkurs w ramach działania 1.2. na powstanie lub rozwój centrum badawczo-rozwojowego w przedsiębiorstwie

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Działania 1.2 Rozwój infrastruktury B+R w przedsiębiorstwach, Typ projektu 1. Tworzenie i rozwój infrastruktury B+R w przedsiębiorstwach, mający na celu zwiększenie aktywności badawczo-rozwojowej przedsiębiorstw poprzez inwestycje w infrastrukturę B+R.

Konkurs skierowany jest do mikro, małych, średnich i dużych przedsiębiorstw zarejestrowany na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej oraz prowadzących działalność na terenie województwa zachodniopomorskiego, co znajduje potwierdzenie w jego dokumentach rejestrowych, tj. informacja o posiadaniu siedziby, oddziału lub miejsca prowadzenia działalności na terenie województwa zachodniopomorskiego znajduje się w KRS lub CEIDG. Maksymalny poziom dofinansowania to: 55% mikro i małe przedsiębiorstwa, 45% średnie przedsiębiorstwa, 35% duże przedsiębiorstwa. Maksymalna kwota dofinansowania – 5 000 000,00 zł. Minimalna wartość wydatków kwalifikowalnych projektu – 500 000,00 zł. Wydatki kwalifikowane: nabycie nieruchomości niezabudowanej (gruntu) i/lub nabycie nieruchomości zabudowanej (gruntu z budynkiem lub budynku) – w tym prawa...» Czytaj dalej
Programy Badawcze
31.01.2018

Projekty w ramach działalności Centrum Zarządzania Projektami w RCIiTT

Informujemy, że po trzech tygodniach funkcjonowania Centrum Zarządzania Projektami (CZP), nowego działu RCIiTT zajmującego się kompleksową obsługą projektów realizowanych w Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym z udziałem funduszy zewnętrznych, zostały opracowane i zebrane wszystkie projekty podlegające pod Centrum.

Aktualnie Centrum Zarządzania Projektami obejmuje 79 projektów, które są w trakcie realizacji. Ponadto wszystkie projekty zostały podzielone wg stopnia ich wykonania na:​​​​​​ Realizowane Zrealizowane W ramach działów wyodrębnione są także podgrupy w zależności od źródeł finansowania danych projektów. Wszelkie informacje oraz opisy będą sukcesywnie uzupełniane o bieżące aktualizacje. Stopniowo będą również dodawane kolejne projekty, które pojawią się w zakresie działalności CZP.» Czytaj dalej
Programy Badawcze
31.01.2018

Konferencja "Successful R&I in Europe: 9th European Networking Event"

Zapraszamy do udziału w konferencji "Successful R&I in Europe: 9th European Networking Event", która odbędzie się w Düsseldorfie 15–16 marca 2018r.

Sesje tematyczne podczas konferencji koncentrować się będą wokół sześciu głównych dziedzin : teleinformatyki, nanotechnologii/materiałów, energii, zrównoważonej gospodarki, nauk o życiu transportu. Na imprezie spotkają się uczestnicy z Niemiec, Polski, Austrii, Belgii, Finlandii, Francji, Holandii oraz Izraela . Naukowcy, którzy zgłoszą najciekawsze pomysły na projekty w ramach programu Horyzont 2020 zostaną zaproszeni do bezpłatnego udziału w konferencji. Organizatorzy czekają na propozycje wystąpień do 20 lutego. Opłata dla pozostałych uczestników wynosi 120 EUR za 2 dni lub 95 EUR za jeden dzień . Wydarzenie organizują: Ministerstwo Kultury i Nauki Kraju Związkowego Nadrenii Północnej i Westfalii oraz sieć Enterprise Europe Network, przy wsparciu...» Czytaj dalej
Programy Badawcze
29.01.2018

Program „Kredyt na innowacje technologiczne” PO IR

„Kredyt na innowacje technologiczne” to instrument wsparcia finansowego mający na celu podniesienie innowacyjności i konkurencyjności mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw poprzez umożliwienie im wdrożenia innowacji technologicznych, będących wynikiem własnych prac B+R lub wynikiem prac B+R nabywanych przez przedsiębiorców w ramach projektu.

Wsparcie dla przedsiębiorcy stanowi premia technologiczna stanowiąca spłatę części kredytu technologicznego, udzielonego przez bank komercyjny na realizację inwestycji technologicznej. Środki własne przedsiębiorcy muszą stanowić co najmniej 25% kosztów kwalifikowanych inwestycji technologicznej finansowanej z kredytu technologicznego. Beneficjentem wsparcia mogą być podmioty gospodarcze prowadzące działalność gospodarczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, potwierdzoną wpisem do odpowiedniego rejestru i spełniające kryteria mikro, małego lub średniego przedsiębiorcy , zgodnie z Rozporządzeniem KE 651/2014 oraz posiadające zdolność kredytową. Wsparcie finansowe przeznaczone jest na realizację inwestycji technologicznych , mających na celu zakup i wdrożenie nowej technologii lub wdrożenie własnej nowej technologii oraz uruchomieniu na jej podstawie wytwarzania nowych...» Czytaj dalej
Programy Badawcze
26.01.2018

4. edycja programu MIT Enterprise Forum Poland

Nowe ścieżki branżowe, nowi partnerzy, nowe szanse dla startupów! 8 stycznia br. rozpoczął się nabór do 4. edycji jednego z największych w Polsce programów akceleracyjnych – MIT Enterprise Forum Poland. Celem projektu jest przyspieszenie rozwoju młodych, innowacyjnych firm technologicznych poprzez połączenie ich potencjału z wiedzą, doświadczeniem oraz zasobami wiodących polskich i międzynarodowych przedsiębiorstw, w tym spółek Skarbu Państwa.

MIT Enterprise Forum Poland przewiduje akcelerację w ścieżce ogólnej oraz w wyspecjalizowanych ścieżkach branżowych : Let’s Fintech with PKO Bank Polski! Organizowana jest we współpracy z partnerem głównym programu - PKO Bankiem Polskim. Energia której partnerem jest Grupa PGNiG. Zdrowie współtworzy Grupa Adamed, Agri-tech wspiera fundusz AgriTech Hub. Industry 4.0 dedykowana startupom technologicznym zainteresowanym współpracą z partnerami z regionu Dolnego Śląska. Akcelerację w ramach 4. edycji programu przejdzie około 25 startupów technologicznych . Początkujący przedsiębiorcy przez 3 miesiące będą współpracować z polskimi i międzynarodowymi ekspertami oraz mentorami nad weryfikacją i dopracowaniem modeli biznesowych swoich przedsięwzięć. Wszystko po to, aby potrafili...» Czytaj dalej
Inkubator
24.01.2018

Konkurs 1/4.1.1/2018 - Wspólne Przedsięwzięcie INGA

Został ogłoszony nabór do konkursu w ramach Wspólnego Przedsięwzięcia INGA realizowanego przez NCBR z Polskim Górnictwem Naftowym i Gazownictwem S.A. oraz Operatorem Gazociągów Przesyłowych GAZSYSTEM S.A. na badania przemysłowe i prace rozwojowe albo prace rozwojowe w obszarze gazownictwa.

Konkurs skierowany jest do Konsorcjum, w którego skład wchodzi co najmniej: jedna jednostka naukowa (Lider konsorcjum) i jedno przedsiębiorstwo dwie jednostki naukowe Poziom dofinansowania dla przedsiębiorstw w ramach konkursu od 25% do 100% kosztów kwalifikowanych w zależności od wielkości przedsiębiorstw i zakresu realizacji działań. Minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych – 1 mln PLN Maksymalna wartość kosztów kwalifikowanych – 20 mln PLN Przedsiębiorca może zlecić realizację części prac B+R na zasadzie podwykonawstwa. Wartość tych prac nie może przekroczyć 50% całkowitych kosztów kwalifikowalnych ponoszonych w projekcie przez tego przedsiębiorcę. Budżet konkursu wynosi 400 000 000 PLN Termin naboru wniosków wyłącznie w wersji elektronicznej...» Czytaj dalej
Programy Badawcze
22.01.2018

III konkurs w ramach Polsko-Niemieckiej Współpracy

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) wraz z Federalnym Ministerstwem Edukacji i Badań Naukowych (BMBF) ogłosiły otwarcie konkursu na wspólne projekty badawczo-rozwojowe w obszarze „DIGITIZATION of ECONOMY”.

Zakres tematyczny konkursu: Healthcare Industry/Medical Technology Telemedicine and Telediagnostics Digital diagnostic support Smart surgery Do konkursu mogą przystąpić polsko-niemieckie konsorcja badawcze, w skład których wchodzi konsorcjum naukowe z Polski oraz konsorcjum naukowe z Niemiec. Konsorcjum naukowe z Polski powinno być złożone z: co najmniej jednego przedsiębiorcy spełniającego kryteria mikro-, małego, średniego przedsiębiorstwa (MŚP); lub co najmniej jednego start-upu (przedsiębiorcy istniejący krócej niż rok); i co najmniej jednej jednostki naukowej będącej organizacją prowadzącą badania i upowszechniającą wiedzę. Nabór wniosków jest jednoetapowy. Wniosek należy przesłać w wersji elektronicznej do 13 kwietnia 2018r. Dofinansowanie może być przyznane wyłącznie na realizację projektów, w których...» Czytaj dalej
Programy Badawcze