Zdjęcie aktualności

Aktualności

Informacje o konkursach, stażach, wydarzeniach istotnych dla nauki i biznesu.

Aktualności RCIiTT

13.04.2018

Aktualne granty i stypendia EURAXESS

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z aktualnymi ofertami grantów i stypendiów EURAXESS na kwiecień 2018r.

Sieć EURAXESS w Polsce bezpłatnie udziela praktycznych informacji związanych z: zatrudnianiem i pobytem zagranicznych naukowców w Polsce, przyznawaniem grantów i stypendiów zagranicznych. EURAXESS Polska jest częścią europejskiej sieci wspierającej międzynarodową mobilność i karierę naukowców w Europie . Zachęcamy do zapoznania się z aktualnymi ofertami na kwiecień 2018r . Szczegółowych informacji udziela p. Agata Judzińska - Kłodawska ajudzinska@zut.edu.pl lub 91 449 43 91.» Czytaj dalej
Programy Badawcze
12.04.2018

Interreg Europe – informacja o ostatnim naborze

7 maja br. zostanie uruchomiony IV a zarazem ostatni nabór wniosków do Programu Interreg Europe w ramach Europejskiej Współpracy Terytorialnej (współpraca międzyregionalna). Program Interreg Europe nie jest programem infrastrukturalnym, wspiera projekty o charakterze miękkim oraz umożliwia unowocześnienie polityk regionalnych, a dzięki współpracy międzynarodowej, efektywniejsze i bardziej skoordynowane wykorzystanie środków unijnych przede wszystkim w programach regionalnych oraz krajowych.

Interreg Europe wspiera wymianę doświadczeń i pogłębienie wiedzy w następujących obszarach: Badania i innowacje, Konkurencyjność MŚP, Gospodarka niskoemisyjna, Środowisko i efektywne gospodarowanie zasobami. Instytucje z różnych części Europy mogą współpracować (w formie warsztatów, wymiany personelu, wizyt studyjnych) nad wybraną dziedziną polityki regionalnej (np. zarządzaniem klastrami, tworzeniem warunków dla rozwoju innowacyjności, wykorzystaniem dziedzictwa kulturowego dla rozwoju ekonomicznego). Rezultatem przedsięwzięcia może być np. opracowanie koncepcji nowego projektu do sfinansowania ze środków programów regionalnych lub krajowych oraz zmiany w systemie zarządzania nimi w regionie. Rekomendowana przez Wspólny Sekretariat liczba partnerów w projekcie wynosi od 5 do 10 instytucji z obszaru wsparcia (min. 3...» Czytaj dalej
Programy Badawcze
11.04.2018

V konkurs w ramach inicjatywy EIG CONCERT-Japan

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju poinformowało o przystąpieniu do inicjatywy EIG CONCERT-Japan, w ramach której został uruchomiony nabór wniosków do V konkursu. EIG CONCERT-Japan jest międzynarodową wspólną inicjatywą wspierającą i rozwijającą współpracę w zakresie nauki, technologii i innowacji (STI) między krajami europejskimi a Japonią. Tematyka przygotowywanych wniosków powinna dotyczyć Functional Porous Materials.

Konsorcjum międzynarodowe powinno być złożone z min. trzech podmiotów: jednego z Japonii i dwóch z różnych krajów europejskich. Wnioskodawcami mogą być: Jednostki naukowe Mikro/małe/średnie/duże przedsiębiorstwa Konsorcja naukowe (mikro/małe/średnie/duże przedsiębiorstwo + jednostka naukowa/jednostki naukowe) W ramach konkursu można uzyskać finansowanie na: Badania podstawowe (wyłącznie jednostki naukowe) - do 15% całkowitego kosztu realizacji projektu dla polskich jednostek Badania przemysłowe Prace rozwojowe. Konkurs jest jednoetapowy, nabór wniosków trwa do 11 czerwca 2018 r . Polscy wnioskodawcy po otrzymaniu rekomendacji na realizację badań, dodatkowo muszą złożyć do NCBR wniosek o dofinansowanie, który przeznaczył na to działanie budżet w wysokości 750 000 EUR . Dofinansowanie...» Czytaj dalej
Programy Badawcze
11.04.2018

Masz pomysł na biznes? Poznaj usługi Akademickiego Inkubatora Przedsiębiorczości RCIiTT

Zapraszamy studentów i doktorantów na spotkanie informacyjne dotyczące oferty AIP.

Podczas spotkania przedstawimy ofertę Akademickiego Inkubatora Przedsiębiorczości, w którym nasz zespół specjalistów udziela wsparcia z zakresu założenia oraz rozwoju własnego biznesu. W AIP tworzymy idealne środowisko do zaistnienia nowych przedsiębiorstw na rynku! Ponadto dostaniesz informacje z pierwszej ręki od studentów ZUT, którzy w Inkubatorze przygotowują się do założenia działalności gospodarczej i opowiedzą o własnych doświadczeniach. Dowiesz się od czego należy zacząć i jak korzystać z oferowanych usług przy tworzeniu własnej firmy. Spotkanie odbędzie się 20 kwietnia 2018r . w godz. 13.30-14.30 w siedzibie Regionalnego Centrum Innowacji i Transferu Technologii ZUT ul. Jagiellońska 20-21, Szczecin Na wydarzenie obowiązuje wcześniejsza rejestracja ....» Czytaj dalej
Inkubator
09.04.2018

Program "Nowoczesna Promocja Zagraniczna" - NAWA

Program realizowany przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej skierowany jest głównie do uczelni i jednostek naukowych, polega na finansowaniu projektów ukierunkowanych na prowadzenie nowoczesnego i skutecznego promowania oferty dydaktycznej i naukowej za granicą. Działania takie mogą przyczynić się do tworzenia efektywnych narzędzi pozyskiwania zagranicznych kandydatów na studia i pracowników naukowo– dydaktycznych.

Celem głównym Programu jest wsparcie uczelni i jednostek naukowych poprzez finansowanie Projektów ukierunkowanych na ich promocję za granicą. Celami szczegółowymi Programu są: aktywizacja uczelni oraz jednostek naukowych i ich pracowników w kierunku nowoczesnego i skutecznego promowania oferty dydaktycznej i naukowej za granicą; stworzenie efektywnych narzędzi do pozyskiwania przez polskie uczelnie i jednostki naukowe zagranicznych kandydatów na studia i pracowników naukowo – dydaktycznych. Program skierowany jest do następujących jednostek: uczelnie, jednostki naukowe Polskiej Akademii Nauk, instytuty badawcze, międzynarodowe instytuty naukowe działające na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. W przypadku Projektów partnerskich wszystkie instytucje wchodzące w jego skład muszą należeć do ww. kategorii. Instytucja...» Czytaj dalej
Programy Badawcze
09.04.2018

Zaprojektuj swoją naukową przygodę! Program im. Bekkera – NAWA

W ramach Programu im. Bekkera realizowanego przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej naukowcy zatrudnieni w polskich uczelniach i jednostkach naukowych otrzymają szansę na wyjazd do najlepszych ośrodków naukowych na świecie.

Celem Programu jest zwiększenie mobilności międzynarodowej naukowców i nauczycieli akademickich zatrudnionych w polskich uczelniach oraz jednostkach naukowych poprzez umożliwienie im prowadzenia badań naukowych lub zajęć dydaktycznych w renomowanych zagranicznych ośrodkach na całym świecie. Wyjazdy trwające od 3 do 12 miesięcy pozwolą im na pobyt w uznanych ośrodkach naukowych, nawiązanie z nimi długofalowej współpracy oraz na realizację projektów wspólnie z wybitnymi naukowcami z zagranicy. Program zapewnia finansowanie stypendium obejmującego zarówno koszty utrzymania Beneficjenta związane z pobytem naukowca w zagranicznym ośrodku goszczącym, jak i dodatek mobilnościowy. Kwota stypendium może być podwyższona, jeśli w wyjeździe uczestniczy małżonek Beneficjenta oraz jego niepełnoletnie dzieci, a...» Czytaj dalej
Programy Badawcze
09.04.2018

Szkolenie "RODO w praktyce – jak przygotować się do nowych przepisów z zakresu ochrony danych osobowych"

Zapraszamy 26 kwietnia 2018 r. na szkolenie dla przedsiębiorców z województwa zachodniopomorskiego poświęcone nowym regulacjom i nowym obowiązkom w zakresie ochrony danych osobowych, pełne praktycznych wskazówek dotyczących wprowadzenia nowych wymogów w firmie.

25 maja 2018 r. wejdzie w życie unijne Rozporządzenie Ogólne o Ochronie Danych Osobowych (RODO) ujednolicające przepisy we wszystkich 28 państwach członkowskich Unii Europejskiej. Regulacja ta z jednej strony zwiększa kontrolę konsumentów nad ich danymi osobowymi, a z drugiej – nakłada szereg nowych obowiązków na firmy. Uczestnicy szkolenia poznają te nowe wymogi oraz dowiedzą się jak je stosować, co pomoże uniknąć kar finansowych związanych z ich nieprzestrzeganiem. W trakcie szkolenia, poza wiedzą merytoryczną, uczestnicy będą mieli również możliwość pracy na przykładach dokumentów, które następnie będą mogli stosować w swoich firmach. Podczas szkolenia omówione zostaną zmiany w przepisach dotyczące ochrony danych...» Czytaj dalej
Szkolenia
05.04.2018

Seminarium "Zatrudnianie cudzoziemców w Polsce - aspekty prawne na gruncie najnowszych zmian"

Serdecznie zapraszamy na seminarium poświęcone tematyce zatrudniania cudzoziemców w Polsce, które odbędzie się 19 kwietnia br.

Spotkanie organizowane jest przez Urząd Miasta Szczecin w ramach projektu „Transgraniczna sieć Centrów Usługowo-Doradczych w Euroregionie Pomerania wraz z Powiatem Märkisch-Oderland w ramach Interreg VA” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej – Program Współpracy Meklemburgia-Pomorze Przednie/Brandenburgia/Polska Celu „Europejska Współpraca Terytorialna” Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR). Rosnąca liczba cudzoziemców wykonujących prace w Polsce przyczyniła się do modyfikacji dotychczasowych procedur administracyjnych z legalizacja pracy obcokrajowców. Migracje pracowników stają się coraz powszechniejsze, w związku z czym do Polski przyjeżdżają coraz więcej cudzoziemców o kwalifikacjach pożądanych przez pracodawców. Nowelizacja ustaw regulujących kwestie zatrudniania cudzoziemców wprowadziły znaczące zmiany w zakresie procedur związanych z legalizacją pracy obcokrajowców...» Czytaj dalej
Szkolenia
04.04.2018

Projekt „Mistrzowie dydaktyki” w ramach programu POWER

Zapraszamy do składania ofert w ramach projektu pozakonkursowego o charakterze wdrożeniowym pt. „Mistrzowie Dydaktyki” ogłoszonego przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt ma na celu podniesienie kompetencji kadry akademickiej w zakresie stosowania nowoczesnych, innowacyjnych metod dydaktycznych, takich jak stosowanie metody tutoringu w kształceniu. W ramach projektu przewiduje się opracowanie koncepcji i wdrożenie nowych rozwiązań w obszarze tutoringu ukierunkowanych na wsparcie wybitnie zdolnej młodzieży, jak również młodzieży mniej uzdolnionej. Nauczyciele akademiccy będą uczestniczyć w 10-15 dniowych szkoleniach podczas wizyt studyjnych na wybranych renomowanych uczelniach europejskich znajdujących się w pierwszej setce rankingu szanghajskiego (m.in. Uniwersytet w Groningen, Uniwersytet Aarhus, University College London). Kadra akademicka przeprowadzi zajęcia z wykorzystaniem metody tutoringu w uczelniach polskich. Najważniejsze informacje związane z przygotowaniem oferty: Uczelnia może otrzymać środki...» Czytaj dalej
Programy Badawcze
04.04.2018

II edycja programu „Doktorat wdrożeniowy”

Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej ZUT zaprasza przedsiębiorstwa do współpracy w ramach programu „Doktorat wdrożeniowy” ogłoszonego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Głównym założeniem "Doktoratu wdrożeniowego" jest przygotowanie rozprawy doktorskiej, która pomoże funkcjonować przedsiębiorstwu . Program jest skonstruowany tak, aby każda ze stron – jednostka naukowa, przedsiębiorstwo i doktorant – wyniosła z niego wymierne korzyści. Doktoranci pod okiem dwóch opiekunów – naukowego na uczelni i przemysłowego w siedzibie firmy – będą pracować nad rozwiązaniem problemu, który zgłasza przedsiębiorca. Warunkiem przystąpienia do programu jest zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy u przedsiębiorcy. Doktorant dodatkowo otrzyma stypendium z Ministerstwa w wysokości 2450 złotych miesięcznie przez okres do czterech lat. Duńskie ewaluacje efektów tego programu udowadniają, że przedsiębiorstwa, które uczestniczyły w tym programie, wykazują wyższą...» Czytaj dalej
Programy Badawcze
03.04.2018

Oferty współpracy w programie HORYZONT 2020

Zapraszamy do zapoznania się z aktualnymi ofertami w ramach programu H2020.

W załączniku znajdą Państwo propozycje współpracy w ramach międzynarodowych projektów. Prosimy o zwrócenie uwagi na terminy zgłaszania zainteresowania poszczególnymi profilami. Niekiedy są one bardzo krótkie. W przypadku jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt z p. Katarzyną Bartkowiak: kbartkowiak@zut.edu.pl lub 91 449 43 91.» Czytaj dalej
Programy Badawcze
03.04.2018

Projekt „Najlepsi z najlepszych! 3.0” w ramach programu POWER

Zapraszamy do składania ofert w ramach projektu pozakonkursowego Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego o charakterze koncepcyjnym pt. „Najlepsi z najlepszych! 3.0” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Wsparcie finansowe może być przeznaczone w szczególności na sfinansowanie uczestnictwa studentów w międzynarodowych zawodach, konkursach, konferencjach . Środki finansowe mogą być przeznaczone także na zakup materiałów i usług bezpośrednio związanych z celem konkursów, zawodów, konferencji międzynarodowych, będących przedmiotem oferty. Okres realizacji projektu nie może przekroczyć 12 miesięcy oraz wykraczać poza datę 31 maja 2019 r . Koszt realizacji jednego projektu nie może przekroczyć: 80 000, 00 zł – w przypadku projektu realizowanego przez jednego studenta, 320 000,00 zł – w przypadku projektu realizowanego przez zespół studentów. W ramach naboru wsparciem mogą zostać objęci studenci , którzy spełniają łącznie następujące warunki:...» Czytaj dalej
Programy Badawcze