Zdjęcie aktualności

Aktualności

Informacje o konkursach, stażach, wydarzeniach istotnych dla nauki i biznesu.

Aktualności RCIiTT

24.04.2018

RCIiTT ZUT rekrutuje - Konsultant Enterprise Europe Network / Specjalista ds. komercjalizacji

W związku z czasową nieobecnością jednego z pracowników, poszukujemy do swojego zespołu kreatywnej, dynamicznej i doświadczonej osoby na stanowisko "Konsultanta Enterprise Europe Network / Specjalisty ds. komercjalizacji".

Poszukujemy do swojego zespołu osoby zainteresowanej zatrudnieniem na pełny etat na umowę o prace na zastępstwo. Opis stanowiska, wymagania i wszelkie inne informacje są dostępne w ogłoszeniu poniżej oraz w treści załącznika (PDF) Wszystkim nadsyłającym dokumenty aplikacyjne dziękujemy za zainteresowanie naszą ofertą, jednocześnie zastrzegamy sobie możliwość odpowiedzi jedynie na wybrane aplikacje.» Czytaj dalej
Transfer Technologii
18.04.2018

Konkurs MINIATURA 2

Zapraszamy do zapoznania się z wymogami oraz do składania wniosków o dofinansowanie w kolejnym konkursie ogłoszonym przez Narodowe Centrum Nauki.

Konkurs na projekty badawcze, skierowany do osób posiadających stopień naukowy doktora , nadany w okresie do 12 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem, które dotąd nie kierowały i nie kierują realizacją projektów badawczych finansowanych ze środków NCN. Za fundusze uzyskane w konkursie można zrealizować działania naukowe takie jak: kwerendy i staże naukowe, wyjazdy badawcze, konsultacyjne i konferencyjne, badania wstępne i pilotażowe. Nabór wniosków o finansowanie prowadzony będzie w trybie ciągłym w formie elektronicznej za pośrednictwem systemu OSF (Obsługa Strumieni Finansowania). Szczegółowych informacji udziela Centrum Zarządzania Projektami: p. Natalia Pindera, Natalia.Pindera@zut.edu.pl , 91 449 42 16 oraz p. Grażyna Przybylska Grazyna-Przybylska@zut.edu.pl...» Czytaj dalej
Programy Badawcze
18.04.2018

Ogłoszenie o konkursie "Projekty aplikacyjne" w ramach programu POIR, Priorytet IV: Zwiększenie potencjału naukowo – badawczego

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło nabór wniosków w konkursie 1/4.1.4/2018 Projekty aplikacyjne POIR, Priorytet IV: Zwiększenie potencjału naukowo – badawczego
Poddziałanie 4.1.4 Projekty aplikacyjne .

Dofinansowanie jest przeznaczone na badania przemysłowe i/lub eksperymentalne prace rozwojowe, które mogą być uzupełnione o prace przedwdrożeniowe (B+R). Wnioski mogą składać konsorcja, w skład których wchodzą co najmniej jedna jednostka naukowa oraz jedno przedsiębiorstwo. Inne ważne informacje o konkursie: Projekt musi być realizowany poza województwem mazowieckim. Liderem konsorcjum może być jednostka naukowa lub przedsiębiorstwo. W skład konsorcjum może wejść maksymalnie 5 podmiotów. Udział kosztów kwalifikowalnych przedsiębiorstw(a) w całkowitych kosztach kwalifikowalnych projektu musi wynosić minimum 30%. Projekt musi obejmować prace rozwojowe. Wysokość kosztów kwalifikowalnych przeznaczonych na realizację prac przedwdrożeniowych nie może przekroczyć 20% całkowitych kosztów kwalifikowalnych projektu. Wartość prac realizowanych na...» Czytaj dalej
Programy Badawcze
18.04.2018

Ogłoszenie o konkursie w ramach działania 6.1 "Zintegrowany Nadzór Morski"

Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie w zakresie działania 6.1 "Zintegrowany Nadzór Morski". Nabór dotyczy działania w ramach Priorytetu 6. Wspieranie wdrażania Zintegrowanej Polityki Morskiej, zawartego w Programie Operacyjnym "Rybactwo i Morze".

Pomoc w ramach działania 6.1 "Zintegrowany Nadzór Morski" przyznaje się na: rozwój współpracy między przedstawicielami nauki, administracji i organizacjami sektora gospodarki morskiej; opracowanie i wdrożenie rozwiązań służących integracji systemów nadzoru morskiego, w tym projektów testowych. Pomoc w ramach działania Zintegrowany Nadzór Morski przyznaje się na realizację operacji, która otrzymała pozytywną opinię ministra właściwego do spraw gospodarki morskiej Wnioski o dofinansowanie mogą składać: państwowe osoby prawne lub państwowe jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, szkoły wyższe oraz jednostki naukowe w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. z 2018 r. poz. 87). Wniosek o dofinansowanie...» Czytaj dalej
Programy Badawcze
18.04.2018

Ogłoszenie o konkursie w ramach działania 6.2 "Promowanie ochrony środowiska morskiego i zrównoważonej eksploatacji zasobów morskich i przybrzeżnych"

Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie w zakresie działania 6.2 "Promowanie ochrony środowiska morskiego i zrównoważonej eksploatacji zasobów morskich i przybrzeżnych". Nabór dotyczy działania w ramach Priorytetu 6. Wspieranie wdrażania Zintegrowanej Polityki Morskiej, zawartego w Programie Operacyjnym "Rybactwo i Morze".

Pomoc w ramach działania 6.2 "Promowanie ochrony środowiska morskiego i zrównoważonej eksploatacji zasobów morskich i przybrzeżnych" przyznaje się na operacje, w ramach których do kosztów kwalifikowalnych zalicza się koszty: zakupu lub użytkowania aparatury specjalistycznej do celów kontroli przestrzegania wymogów środowiskowych, w tym prowadzenia monitoringu środowiska, zgodnie z planami ochrony dla obszarów NATURA 2000 położonych na obszarach morskich; wykonania inwentaryzacji i dokumentacji przyrodniczych oraz sporządzania projektów planów ochrony dla położonego na obszarach morskich obszaru NATURA 2000 w zakresie, o którym mowa w art. 29 ust. 8 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2018 r. poz....» Czytaj dalej
Programy Badawcze
18.04.2018

Ogłoszenie o konkursie w ramach działania 6.3 "Poprawa wiedzy na temat stanu środowiska morskiego"

Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie w zakresie działania 6.3 "Poprawa wiedzy na temat stanu środowiska morskiego". Nabór dotyczy działania w ramach Priorytetu 6. Wspieranie wdrażania Zintegrowanej Polityki Morskiej, zawartego w Programie Operacyjnym "Rybactwo i Morze".

Pomoc w ramach działania 6.3 "Poprawa wiedzy na temat stanu środowiska morskiego" przyznaje się na operacje, w ramach których do kosztów kwalifikowalnych zalicza się koszty: zakupu materiałów biurowych lub promocyjnych, usług cateringowych na potrzeby organizacji szkoleń, seminariów, wizyt studyjnych, targów, konferencji lub wystaw tematycznych, z zakresu poprawy wiedzy na temat środowiska morskiego; transportu lub zakwaterowania dla uczestników szkoleń, seminariów, wizyt studyjnych, z zakresu poprawy wiedzy na temat środowiska morskiego; najmu lokali lub budynków, najmu lub zakupu sprzętu na potrzeby przeprowadzenia szkoleń, seminariów, wizyt studyjnych lub konferencji, z zakresu poprawy wiedzy na temat środowiska morskiego; warsztatów edukacyjnych dla dzieci i młodzieży...» Czytaj dalej
Programy Badawcze
18.04.2018

Ogłoszenie o konkursie w ramach działania 5.3 "Środki dotyczące obrotu" w Programie Operacyjnym "Rybactwo i Morze"

Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie w zakresie działania 5.3 "Środki dotyczące obrotu". Nabór dotyczy działania w ramach Priorytetu 5. Wspieranie obrotu i przetwarzania, zawartego w Programie Operacyjnym "Rybactwo i Morze".

Wnioski o dofinansowanie w ramach działania 5.3 "Środki dotyczące obrotu" można składać na realizację operacji dotyczącej prowadzenia regionalnych, krajowych lub transnarodowych kampanii komunikacyjnych i promocyjnych służących podniesieniu poziomu publicznej świadomości na temat zrównoważonych produktów rybołówstwa i akwakultury. Pomoc przyznaje się jeżeli operacja ma na celu zwiększenie popytu i konkurencyjności krajowych produktów rybołówstwa i akwakultury na rynku krajowym lub międzynarodowym, co stwierdza minister właściwy do spraw rybołówstwa w opinii wydawanej na podstawie oceny potencjalnych i faktycznych możliwości poprawy rynku w wyniku realizacji planowanej operacji. Wnioski o dofinansowanie mogą składać: uznane organizacje producentów ryb, ich związki lub organizacje międzybranżowe od dnia uznania;...» Czytaj dalej
Programy Badawcze
17.04.2018

Konkurs „Trzecia Misja Uczelni” w Programie POWER, DZIAŁANIE 3.1

Konkurs pn. „Trzecia Misja Uczelni” w ramach Działania 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój dotyczy opracowania programów kształcenia i realizacji działań dydaktycznych, kursów, szkoleń dla niestandardowych odbiorców szkolnictwa wyższego.

Najważniejsze informacje związane z przygotowaniem wniosku: Wnioskodawcą projektu jest uczelnia, która w celu realizacji projektu nawiąże, do dnia podpisania umowy o dofinansowanie projektu, formalną współpracę z podmiotem działającym na rzecz edukacji, którego doświadczenie i merytoryczny zakres działalności związane są z celami projektu. Projekt przewiduje wyłącznie opracowanie programów kształcenia i realizację działań dydaktycznych, kursów, szkoleń (m.in. w ramach uniwersytetów dziecięcych, uniwersytetów drugiego i trzeciego wieku), wspólnie z jednostkami samorządu terytorialnego lub organizacjami pozarządowymi dla niestandardowych odbiorców szkolnictwa wyższego, służących rozwijaniu u jego uczestników kompetencji pozwalających na: - aktywizację społeczną i zawodową; - poszerzanie wiedzy ogólnej i specjalistycznej oraz rozwój zainteresowań; -...» Czytaj dalej
Programy Badawcze
17.04.2018

Szkolenie pn. "Jak pozyskać kapitał na rozwój przedsiębiorstwa? Dotacje, pożyczki i inne źródła finansowania dla MŚP"

Zapraszamy przedsiębiorców z województwa zachodniopomorskiego na szkolenie ze zdobywania funduszy na prowadzenie działalności gospodarczej, które odbędzie 14 maja 2018 r.

Funkcjonowanie i rozwój każdego przedsiębiorstwa wymaga odpowiednich nakładów kapitałowych , które są niezbędne do działalności bieżącej i rozwojowej. Optymalizacja rodzaju i wielkości kapitału decydują o zdobyciu i utrzymaniu pozycji na rynku, jak również wpływają na dalszy rozwój podmiotu. Strategiczne planowanie finansowe powinna mieć miejsce w każdym, nawet najmniejszym podmiocie gospodarczym. Dlatego korzystając z okazji związanej ze zbliżającym się konkursem dotacyjnym dla przedsiębiorców proponujemy Państwu kompendium wiedzy z zakresu wybranych źródeł finansowania inwestycji. W ramach pierwszego bloku konsultant naszego centrum przybliży możliwości finansowania inwestycji ze środków europejskich w ramach takich programów, jak Regionalny Program Operacyjny czy Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, jak...» Czytaj dalej
Szkolenia
17.04.2018

Nagroda Kryształowej Brukselki - zaproszenie do zgłaszania kandydatów do nagrody indywidualnej

Nagroda Kryształowej Brukselki przyznawana jest od 2001 r. za sukcesy w Programach Ramowych Badań i Innowacji UE, których celem jest wzmocnienie doskonałości naukowej i podniesienie konkurencyjności gospodarczej Unii Europejskiej. Jest ona cenionym wśród naukowców i przedsiębiorców wyróżnieniem za ich innowacyjność i wkład w rozwój polskiej nauki i gospodarki.

Tegoroczna nagroda ma szczególny wymiar, ponieważ w tym roku podsumowujemy 20 lat uczestnictwa Polski w Programach Ramowych Badań i Innowacji Unii Europejskiej i obchodzimy 20. rocznicę powstania KPK PB UE wspierającego uczestnictwo polskich podmiotów w tych programach. W ósmej edycji Nagrody Kapituła pod przewodnictwem Wicepremiera, Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego Jarosława Gowina, wyłoni laureatów spośród nominowanych do tego wyróżnienia w następujących kategoriach: nauka: uczelnie, instytuty badawcze, instytuty naukowe Polskiej Akademii Nauk biznes: małe i średnie przedsiębiorstwa, duże przedsiębiorstwa administracja samorządowa podmioty non-profit nagroda indywidualna. Zapraszamy do zgłaszanie kandydatów do kategorii n agroda indywidualna , którzy wykazali się aktywnością i wybitnymi...» Czytaj dalej
Programy Badawcze
16.04.2018

Konkursy PRELUDIUM i OPUS

Zapraszamy do zapoznania się i do składania wniosków o dofinansowanie w konkursach ogłoszonych przez Narodowe Centrum Nauki.

PRELUDIUM 15 Konkurs na projekty badawcze, skierowany jest do osób rozpoczynających karierę naukową nieposiadających stopnia naukowego doktora. OPUS 15 Konkurs na projekty badawcze, w tym finansowanie zakupu aparatury lub wytworzenia aparatury naukowo-badawczej niezbędnej do realizacji projektu. Skierowany jest do wszystkich naukowców, niezależnie od posiadanego stopnia naukowego. Wnioski o finansowanie dla obu projektów należy wysłać do dnia 15 czerwca 2018 r. w formie elektronicznej za pośrednictwem systemu OSF (Obsługa Strumieni Finansowania). Szczegółowych informacji udziela Centrum Zarządzania Projektami: p. Natalia Pindera, Natalia.Pindera@zut.edu.pl , 91 449 42 16 oraz p. Grażyna Przybylska Grazyna-Przybylska@zut.edu.pl , 91 449 48 85» Czytaj dalej
Programy Badawcze
16.04.2018

Seminarium pn. "Źródła finansowania badań dla młodych naukowców"

Zapraszamy studentów, doktorantów i młodych naukowców poszukujących źródeł finansowania swoich badań oraz osoby zainteresowane wyjazdami stypendialnymi - na seminarium, które odbędzie się 27 kwietnia w siedzibie RCIiTT.

Podczas rozwoju kariery naukowej niezwykle ważna jest umiejętność pozyskiwania funduszy na prowadzenie badań naukowych. Seminarium będzie dotyczyło różnych możliwości finansowania badań oraz zasad przyznawania środków. Uczestnicy zapoznają się z wybranymi programami Narodowego Centrum Nauki oraz europejskimi możliwościami stypendialnymi z programu Horyzont 2020 dla młodych naukowców. Ponadto prelegenci powiedzą jak należy ułożyć poprawny plan działań aby dobrze zaplanować swoją karierę naukową. W tym celu zostaną Państwo również wprowadzeni w świat dobrego wniosku projektowego, poprzez omówienie tego, co należy ująć we wniosku, a czego nie, aby dostać grant. Prelegenci przedstawią także najczęściej popełniane błędy w aplikowaniu o projekty. Będzie również możliwość poznania...» Czytaj dalej
Szkolenia