Zdjęcie aktualności

Aktualności

Informacje o konkursach, stażach, wydarzeniach istotnych dla nauki i biznesu.

Aktualności RCIiTT

07.01.2020

Konkurs SONATINA 4

Narodowe Centrum Nauki ogłosiło konkurs SONATINA 4 na projekty badawcze realizowane przez młodych badaczy. Celem konkursu jest wsparcie kariery młodych badaczy, poprzez umożliwienie pełnoetatowego zatrudnienia i prowadzenia badań naukowych w Polsce oraz zdobycia wiedzy i doświadczenia w trakcie realizacji staży w wysokiej jakości zagranicznych ośrodkach naukowych.

Konkurs skierowany jest do osób, które posiadają stopień naukowy doktora uzyskany w okresie do 3 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem lub którym stopień naukowy doktora zostanie nadany do 30 czerwca 2020 r. Okres ten może zostać przedłużony o przerwy w karierze naukowej szczegółowo określone w Uchwale . Dla kierownika projektu badawczego musi zostać zaplanowane zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy, na podstawie umowy o pracę, w podmiocie innym niż podmiot, w którym kierownik projektu uzyskał stopień naukowy doktora. Ponadto w projekcie musi zostać zaplanowany staż zagraniczny trwający od 3 do 6 miesięcy w wybranym przez kierownika projektu zagranicznym ośrodku...» Czytaj dalej
Programy Badawcze
02.01.2020

Spotkanie brokerskie dla obszaru SwafS

W dniu 10 grudnia 2019 r. Komisja Europejska uruchomiła nowy konkurs w obszarze Nauka z udziałem społeczeństwa i dla społeczeństwa w ramach Programu Ramowego Horyzont 2020.

Pierwszy międzynarodowy dzień informacyjny połączony ze spotkaniem brokerskim dla obszaru SwafS odbył się już 14-15 października 2019 r. w Warszawie. Kolejne wydarzenie, organizowane przez międzynarodową sieć punktów kontaktowych SwafS-SiS.net , zaplanowane jest na 16 stycznia 2020 r. i odbędzie się w hotelu Crowne Plaza w Brukseli. Jego celem jest aktywne wsparcie osób zainteresowanych udziałem w konkursie. Podczas wydarzenia omówiona zostanie tematyka oraz praktyczne wskazówki dotyczące przygotowania wniosku, zaś w drugiej części dnia uczestnicy będą mieli niepowtarzalną okazję znalezienia partnerów do konsorcjów projektowych oraz nawiązanie nowych, międzynarodowych kontaktów naukowo-biznesowych. Lista tematów konkursowych dostępna jest w dokumencie Programu Pracy dla obszaru SwafS...» Czytaj dalej
Programy Badawcze
02.01.2020

Nabór przedsięwzięć na Zachodniopomorską Listę Infrastruktury Badawczej na rzecz Przedsiębiorstw

Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego ogłosił czwarty nabór przedsięwzięć na Zachodniopomorską Listę Infrastruktury Badawczej na rzecz Przedsiębiorstw.
Przedsięwzięcia należy zgłosić do 31 stycznia 2020 r. do godziny 15:00.

Zgłoszenie przedsięwzięcia następuje poprzez dostarczenie do Wydziału Zarządzania Strategicznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego wypełnionej fiszki przedsięwzięcia przygotowanej na formularzu stanowiącym załącznik 1. do Regulaminu identyfikacji przedsięwzięć na Zachodniopomorską Listę Infrastruktury Badawczej na rzecz Przedsiębiorstw. Fiszki przedsięwzięcia powinny być składane wyłącznie w wersji elektronicznej na adres zlib@wzp.pl . Fiszka powinna być załączona w dwóch jednobrzmiących plikach: jako plik WORD oraz jego skan w formacie PDF z podpisami osób upoważnionych do reprezentacji. Szczegółowe informacje na temat naboru fiszek dostępne są na stronie Serwisu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego . Opiekunem konkursu w Centrum Zarządzania Projektami z siedzibą w RCIiTT jest p. Martyna...» Czytaj dalej
Programy Badawcze
31.12.2019

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój – konkurs z zakresu projektów aplikacyjnych

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło konkurs w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój – projekty aplikacyjne.

W ramach konkursu można ubiegać się o dofinansowanie projektów, które obejmują badania przemysłowe i eksperymentalne prace rozwojowe albo eksperymentalne prace rozwojowe (ew. uzupełnione o prace przedwdrożeniowe), których efektem jest opracowanie innowacyjnego rozwiązania możliwego do wdrożenia w działalności gospodarczej. Projekty zgłaszane w ramach konkursu muszą wpisywać się w Krajowe Inteligentne Specjalizacje . O dofinansowanie w ramach ogłoszonego konkursu mogą ubiegać się konsorcja naukowo-przemysłowe składające się z max. 5 podmiotów, w tym min. 1 przedsiębiorstwa i min. 1 jednostki naukowej. Liderem projektu może być zarówno jednostka naukowa, jak i przedsiębiorstwo. Pula środków przeznaczona na realizację projektów wynosi 150 mln zł (wyłącznie z...» Czytaj dalej
Programy Badawcze
23.12.2019

Europejska Rada Ds. Badań Naukowych w nadchodzącym programie Horyzont Europa

17 grudnia 2019 r. Europejska Rada ds. Badań Naukowych (European Research Council – ERC) ogłosiła wstępne plany działań ERC w programie Horyzont Europa.

Pierwsze konkursy ERC pojawią się w styczniu 2021 roku. W Programie Pracy na 2021 rok nie będzie możliwości składania wniosków o granty typu Synergy. Zakłada się także stworzenie dwóch nowych paneli: SH7 (Nauki społeczne i humanistyczne): Human Mobility, Environment and Space PE11 (Fizyka i inżynieria): Materials engineering. ERC planuje również wprowadzić zmiany w panelach dotyczących nauk przyrodniczych (Life Sciences). Zachęcamy Państwa do zapoznania się z zaktualizowaną strukturą programu . Istotną zmianą jest wprowadzanie do wytycznych oceny grantów typu Advanced rozmowy (interview) kandydata z członkami panelu w Brukseli. Więcej informacji znajduje się na stronie ERC .» Czytaj dalej
Programy Badawcze
23.12.2019

Granty na Eurogranty – dofinansowanie dla Twojej firmy

Zdobądź środki na sfinansowanie kosztów przygotowania projektu planowanego do realizacji w ramach programów Unii Europejskiej, w szczególności Horyzont 2020.

Maksymalne wsparcie wynosi do 100% kosztów kwalifikowalnych, a całkowity koszt projektu musi zamknąć się w kwocie 280 060 zł (dla wnioskodawców samodzielnie aplikujących, projekty ze stadium wykonalności). Finansowanie obejmuje koszty usługi doradczej, opracowania studium wykonalności lub dokumentu równoważnego, organizacji spotkań związanych z przygotowaniem projektu (koszty poszukiwania partnerów projektu, podróży służbowych i wynagrodzeń pracowników biorących udział w spotkaniach, prezentacji wniosku o dofinansowanie), tłumaczenia dokumentacji aplikacyjnej. Dnia 21 stycznia 2020 r. rusza nabór wniosków o finansowanie. Aplikować mogą małe i średnie przedsiębiorstwa, które mają siedzibę lub oddział na terenie Polski. Więcej informacji znajdą Państwo na stronie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości .» Czytaj dalej
Programy Badawcze
20.12.2019

Wyróżnienie HR Excellence in Research – filmy instruktażowe KE

Komisja Europejska udostępniła platformę e-learningową dla instytucji ubiegających się o europejskie wyróżnienie HR Excellence in Research oraz tych, które są na dalszych etapach wdrażania strategii Human Resources Strategy for Researchers. Do takich jednostek należy Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, któremu Komisja Europejska przyznała to prestiżowe odznaczenie w grudniu 2016 roku.

Platforma zawiera 70 krótkich filmów instruktażowych pokazujących techniczne aspekty aplikowania o logo HR krok po kroku, takie jak zakładanie konta na stronie EURAXESS , czy uzyskiwanie funkcji administratora HR. Dodatkowo znajdują się tam instrukcje wypełniania formularzy na poszczególnych etapach oceny, gdyż proces ten wiąże się z cykliczną ewaluacją postępów i jakości podejmowanych działań. Po 2 latach po otrzymaniu wyróżnienia Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie przeszedł pierwszą ocenę (Interim Assessment), natomiast obecnie przygotowuje się do oceny zewnętrznej, dokonywanej przez międzynarodowych ekspertów powołanych przez Komisję Europejską (Renewal with Site Visit), której wyniki warunkują zachowanie prawa do używania logo HR. Ponadto filmy wprowadzające...» Czytaj dalej
Programy Badawcze
19.12.2019

Mapa międzynarodowych ofert stypendialnych dla naukowców!

Jesteś naukowcem i marzysz o karierze międzynarodowej? Już w trakcie studiów możesz skorzystać z różnorodnych programów stypendialnych. Krótkoterminowy wyjazd zagraniczny może zaowocować nawiązaniem międzynarodowych kontaktów, czy też zapoczątkować wspólne publikacje naukowe.

Regionalny Punkt Kontaktowy PR UE zaprasza do zapoznania się z najnowszą mapą międzynarodowych ofert stypendialnych. Zachęcamy do wybrania interesujących miejsc na mapie, aby dowiedzieć się jakie możliwości stypendialne dostępne są w danym kraju. Prezentowany wachlarz propozycji międzynarodowych stypendiów zawiera krótko- i długoterminowe programy dla studentów, doktorantów oraz początkujących i doświadczonych naukowców. Obok opisu znajduje się link przekierowujący do szczegółowego opisu danej inicjatywy. W przypadku pytań lub zainteresowania wybraną ofertą zapraszamy do kontaktu z p. Agnieszką Aloksą aaloksa@zut.edu.pl lub 91 449 41 53.» Czytaj dalej
Programy Badawcze
17.12.2019

Zaproszenie do oceny aplikacji postdoc w ramach projektu COFUND w Madrycie

Poszukiwani są międzynarodowi eksperci do oceny aplikacji składanych na staże podoktorskie do programu CONEX Plus w ramach działań MSCA-COFUND. Recenzji podlegają zaledwie dwie strony wniosku, a także CV kandydata. Za każdą ocenę otrzymuje się 200 Euro.

Obszary RIS3 (Strategia Badań i Innnowacyjności), w których realizowane są projekty: • Zaawansowane materiały, technologie produkcyjne i przestrzeń kosmiczna; • Energia, środowisko i transport ( w tym aeronautyka); • Zdrowie i biotechnologia; • Technologie informacyjne i komunikacja; • Nauki społeczne i humanistyczne. Zapraszamy do rejestracji ! W razie pytań lub wątpliwości zapraszamy do kontaktu z p. Sarą Tabor-Osińską – konsultantką Regionalnego Punktu Kontaktowego Programów Ramowych, e-mail: sara.tabor@zut.edu.pl , tel. 91 449 45 49.» Czytaj dalej
Programy Badawcze
13.12.2019

Warsztaty dla beneficjentów Research and Innovation Staff Exchange (RISE)

Regionalny Punkt Kontaktowy PR UE zaprasza na organizowane w Warszawie spotkanie dla beneficjentów realizujących projekty MSCA RISE. Warsztaty będą niepowtarzalną okazją do wymiany doświadczeń i dobrych praktyk pomiędzy uczestnikami.

Podczas spotkania omówione zostaną zagadnienia związane z: - oddelegowywaniem pracowników, - zasadami wypłacania środków w projekcie, - dokumentacją kwalifikowalności kosztów, - raportowaniem i audytem, - współpracą i rozliczaniem środków z krajami trzecimi. Wydarzenie odbędzie się w dniu 14 stycznia 2020 r. w Instytucie Podstawowych Problemów Techniki PAN przy ul. Pawińskiego 5B w Warszawie w godzinach 9:00 – 15:00. Wszystkie osoby zainteresowane zachęcamy do zarejestrowania się na stronie Krajowego Punku Kontaktowego .» Czytaj dalej
Programy Badawcze
13.12.2019

Poszukiwani eksperci etyczni do oceny wniosków w ramach programu Horyzont 2020

Już teraz można zgłosić swoją kandydaturę i zostać ekspertem etycznym, biorącym udział w ewaluacji wniosków przed podpisaniem umowy grantowej lub w sprawdzaniu projektów, które są już w fazie implementacji.

Komisja Europejska oczekuje od potencjalnych beneficjentów programu Horyzont 2020 stosowania się do właściwych zasad etycznych już na etapie tworzenia koncepcji projektu. Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółami , a także do przeczytania bazowych dokumentów: How to complete your ethics self-assessment , Ethics and data protection , Ethics in Social Science and Humanities , Zainteresowane osoby zapraszamy do kontaktu z p. Sarą Tabor-Osińską - konsultantką Regionalnego Punktu Kontaktowego Programów Ramowych, e-mail: sara.tabor@zut.edu.pl tel. 91 449 45 49.» Czytaj dalej
Programy Badawcze
10.12.2019

Granty i stypendia Euraxess dla naukowców na różnych etapach kariery!

Zapraszamy do zapoznania się z informacjami na temat grantów i stypendiów EURAXESS, do których nabory rozpoczęły się w grudniu 2019 roku.

EURAXESS Polska jest częścią europejskiej sieci wspierającej międzynarodową mobilność i karierę naukowców w Europie. Sieć EURAXESS w Polsce bezpłatnie udziela praktycznych informacji związanych z możliwościami i rozwojem kariery naukowej, oraz przyznawaniem grantów i stypendiów zagranicznych. Zachęcamy do zapoznania się z aktualnymi ofertami na grudzień 2019, umieszczonymi w języku polskim oraz angielskim. Stypendia są dostępne dla naukowców na każdym etapie kariery zawodowej i prowadzących badania z różnych dziedzin. Naukowców zainteresowanych rozwojem swojej kariery naukowej w oparciu o doświadczenie międzynarodowe zapraszamy do kontaktu z Regionalnym Punktem Kontaktowym z p. Agnieszką Aloksa , e-mail: aaloksa@zut.edu.pl , tel. 91 44 41 53.» Czytaj dalej
Programy Badawcze